1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. SOY BAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI – AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

SOY BAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI – AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Müvekkilesinin babası Türk vatandaşı M.K.’nın nüfus kütüğüne kızı olarak kayıt ve tescilinin yapılmasına, ayrıca babasının ölümünün nüfus kütüğüne kaydedilmesi ve nüfus kaydındaki soy isim ve doğum tarihi ile ilgili kayıtların düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, dava bu niteliği itibariyle bir nesep davasıdır. Soybağı hukuku ile ilgili davalar 4787 Sayılı Aile Mahkemeleri’nin Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un4. maddesinde gösterilen davalardan olup TMK’nın 282vd. maddelerinde düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgili olan bu davanın aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/14325 K: 2015/13185 K.T.: 24.12.2015
DAVA : Taraflar arasındaki soy bağının düzeltilmesine dair davada İstanbul 10. Aile ile İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, soybağının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Aile Mahkemesince, uyuşmazlığın nüfus kaydında düzeltim niteliğinde olduğunu belirterek görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, davanın soybağına dair olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Aile Mahkemeleri TMK’nın 282 vd. maddelerinde sınırlı olarak belirtilen soybağının reddi (TMK’nın 286. vd.) babalık, tanıma, tanımanın iptali gibi davalara bakmakla görevlidir.
Somut olayda davacı vekili, müvekkilinin Pakistan vatandaşı olduğunu, babasının ise aslen Türk vatandaşı, isminin ise M.. K.. olduğunu, Rize nüfus kaydında soyadı Kambur olarak kayıtlı ve T.C. Vatandaşlık numarası 28187352804 olduğunu, müvekkilesinin babası M.. K.. uzun yıllar önce Pakistan Devletinin Karaçi şehrine giderek burada ticaretle uğraştığını, daha sonra evlenerek bu ülkeye yerleştiğini, 1988 yılında da Pakistan Federal Devletinin de vatandaşlığını aldığını, M.. K..’un Pakistan Devletinin vatandaşlığına başvuru yaparken Türk Nüfus kaydında da yer alan ve 1924 olan doğum tarihi, Pakistan Nüfus makamları tarafından sehven 1931 olarak yazılıp bu durum düzeltilmeden aynen devam ettiğini, M.. K..’un Pakistan Devletinin vatandaşlığına geçtikten sonra, Pakistan Devleti isim kurallarına göre ismini değiştirmek ve Pakistan Devleti vatandaşlığına uyumlu hale getirebilmek için M.. olan ismini M… B.. olarak, K.. olan soyadını ise K.. olarak değiştirildiğini, M.. K..’un 27/12/2008 tarihinde Pakistan Devleti Karaçi şehrinde bulunan Aga Khan Hastanesinde vefat ettiğini, M.. K..’un 07.03.1968 yılında Pakistan Devleti vatandaşı H.. B.. ile evlendiğini ve eşi H.. M.. B… soyadını aldığını, Pakistan Devleti Kanunlarına göre evlilikten sonra kadın, kocasının ismini soyadı olarak almakta olduğunu, M.. K.. ve H.. K.. M.. B.. çiftinin evliliğinden 10.06.1972 tarihinde Pakistan Karaçi şehrinde müvekkilesi doğduğunu, M.. K..’un Pakistan Devleti tarafından düzenlenmiş olan pasaportunda da aynen Türk nüfus kaydında olduğu gibi baba adı Mustafa ve doğum yeri de Rize- Türkiye olarak görüldüğünü, Pakistan Devleti nüfus kayıtlarında M.. K..’un doğum tarihini sehven 1931 olarak kayıt altına aldığını, müvekkilesinin babası halen Rize şehrinde yakın akrabaları bulunmakta olup, yıllardır birbirlerini tanımakta ve görmekte olduğunu, müvekkilesinin annesi S.. K.. da 01.07.1898 Hindistan doğumlu olduğunu, Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk anne ve babadan doğan çocukların doğumla birlikte anne ve babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığına hak kazandığını, müvekkilesi de Türk vatandaşı babası M.. K..’dan dolayı Türk vatandaşı olmak istediğini ve bunun için nüfus kayıtlarının hukukî ve yargısal yoldan düzeltilmesinde menfaati bulunduğunu belirterek, müvekkilesi S.. K..’in babası Türk vatandaşı M.. K..’un nüfus kütüğüne kızı olarak kayıt ve tescilinin yapılmasına, ayrıca babası M.. K..’un ölümünün nüfus kütüğüne kaydedilmesi ve nüfus kaydındaki soy isim ve doğum tarihi ile ilgili kayıtların düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiş olup dava bu niteliği itibariyle bir nesep davasıdır. Soybağı hukuku ile ilgili davalar 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin görev ve yargılama usûllerine dair kanunun 4. maddesinde gösterilen davalardan olup TMK’nın 282 vd. maddelerinde düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgili olan bu davanın aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 24.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları