1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. ŞİRKETİN TEMYİZ AŞAMASINDA İFLASINA KARAR VERİLMESİ – İFLASIN AÇILMASININ ACELE OLANLAR İSTİSNA OLMAK ÜZERE 2. ALACAKLILAR TOPLANTISINDAN 10 GÜNE SONRAYA KADAR DURDURACAĞI

ŞİRKETİN TEMYİZ AŞAMASINDA İFLASINA KARAR VERİLMESİ – İFLASIN AÇILMASININ ACELE OLANLAR İSTİSNA OLMAK ÜZERE 2. ALACAKLILAR TOPLANTISINDAN 10 GÜNE SONRAYA KADAR DURDURACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İ.İ.K.’nın 194. maddesine göre; iflasın açılması, iflas masasına giren mal ve haklarla ilgili bilûmum hukuk davalarını acele olanlar istisna olmak üzere ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durdurur. Somut olayda, maddede sayılan istisnai hallerden biri bulunmadığı gibi bu hüküm, somut olayda olduğu gibi, temyiz aşamasında gerçekleşen iflas halinde dahi uygulanmaktadır. Bu itibarla, mahkemece, İ.İ.K.’nın 194. maddesinin değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2013/17180 K: 2015/6173 K.T.: 30.04.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 26/12/2012 tarih ve 2010/502-2012/604 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 28/04/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalıya taşıma hizmeti verdiğini, navlun bedelinin tahsili için başlatılan takibe davalının haksız ve kötüniyetli olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, davalının itirazının iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından davalıya taşıma hizmeti verildiği, davacı tarafından düzenlenen navlun bedeline ilişkin faturanın davalı defterlerinde kayıtlı olduğu ve davacı tarafından 25.476,00 TL ödeme yapıldığı, davalının bakiye 41.130,50 TL borcu kaldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, anılan miktar yönünden davalının itirazının iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- ) Dava, taşıma sözleşmesine dayalı olarak navlun alacağının tahsili için başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
Dava, 27.07.2010 tarihinde açılmış olup, 26.12.2012 tarihinde mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin karar verildikten sonra dosyanın temyiz incelemesi aşamasında Sincan Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 13.05.2014 tarihli kararı ile davalı şirketin iflasına karar verilmiştir.
İ.İ.K.nın 194. maddesine göre, iflasın açılması, iflas masasına giren mal ve haklarla ilgili bilûmum hukuk davalarını acele olanlar istisna olmak üzere ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya kadar durdurur. Somut olayda, maddede sayılan istisnai hallerden biri bulunmadığı gibi bu hüküm, somut olayda olduğu gibi, temyiz aşamasında gerçekleşen iflas halinde dahi uygulanmaktadır.
Bu itibarla, mahkemece, İ.İ.K.nın 194. maddesinin değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
2- )Bozma neden ve şekline göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları