1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 3. Daire
  4. ŞİRKET FAALİYETİYLE İLGİSİ OLMAYAN KREDİLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN FAİZLERİN GİDER OLARAK GÖSTERİLEMEYECEĞİ

ŞİRKET FAALİYETİYLE İLGİSİ OLMAYAN KREDİLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN FAİZLERİN GİDER OLARAK GÖSTERİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yapılan işlemlerinin amacının, kullanılan kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin şahıslar üzerinde, giderlerinin ise şirket üzerinde bırakılması olduğu anlaşılan her iki olayda kredilerin şirket faaliyetlerinde kullanılmış olduğu söylenemeyeceğinden maliyetlerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına ilave edilmesi gerektiği, bu durumda yapılan tarhiyatın yasal olduğunun kabulü gerekir.
T.C.
Danıştay 3. Dairesi
E: 2008/11 K: 2010/330 K.T.: 04.02.2010
Temyiz Eden :… Factoring Anonim Şirketi
Vekili: Av….
Karşı Taraf : Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti : Davacı şirket adına 2004 yılına ilişkin olarak salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ile Nisan-Haziran, Temmuz-Eyîül/2004 dönemlerine ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı geçici vergiye karşı açılan davayı; 2004 yılı işlemlerinin alınan bazı banka kredilerinin kullanım şekli ve bunlara ilişkin gider kayıtları yönünden sınırlı olarak incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporundan 08.03.2004 tarihinde şirket hesabına yatırılan 5.000.000 TL tutarlı yurtdışı kredisinin aynı gün parça parça şirket hesabından çekilip, …’in banka hesabına yatırılıp, aynı gün havale edilen … Ltd.Şti tarafından 30.06.2004 tarihînde faiziyle birlikte …’in hesabına gönderildiği ve aynı gün … Factoring A.Ş.’nin hesabına havale yoluyla yatırılıp kredi borcunun kapatıldığı, yine 30.6.2004 tarihinde şirket hesabına yatan 5.000.000 TL yurt dışı kredisinin aynı gün …’in hesabına yatırılıp, aynı gün havale edilerek … Ltd.Şti’ne, … Ltd.Şti tarafından da 30.9.2004 tarihinde faiziyle birlikte …’in hesabına gönderildiği, aynı gün … Factoring A.Ş. hesabına yatırılıp bu tarihte kredi borcunun kapatıldığının tespit edildiği, bu işlemlerinin amacının, kullanılan kredilerden elde edilen faiz gelirlerinin şahıslar üzerinde giderlerinin ise şirket üzerinde bırakılması olduğu anlaşılan her iki olayda kredilerin şirket faaliyetlerinde kullanılmış olduğu söylenemeyeceğinden maliyetlerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına ilave edilmesi gerektiği, bu durumda yapılan tarhiyatın yasal olduğu gerekçesiyle reddeden İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 13.12.2007 gün ve E:2007/545, K:2007/1230 sayılı kararının; kullanılan kredilerin ortakların şirketlerinden olan alacaklarının ödenmesinde kullanıldığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi İçin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca nispi harç alınmasına, 04.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları