1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. SIRA CETVELİNE İTİRAZ – KAYIT KABUL DAVALARINDA 15 GÜNLÜK SÜRE – ISLAH

SIRA CETVELİNE İTİRAZ – KAYIT KABUL DAVALARINDA 15 GÜNLÜK SÜRE – ISLAH

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Davacı, harcı yatırılmış ıslah dilekçesiyle talebini artırmış olup, mahkemece ıslah edilen kısım da gözetilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. İİK’nın 235. maddesine göre kayıt kabul davaları onbeş günlük yasal süre içinde açılması gereken davalardan olup, bu sürenin geçmesinden sonra ıslah yoluyla talebin artırılmasına hukuki geçerli sonuç bağlanamaz.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi
E: 2014/3359 K: 2014/8432 K.T.: 24.12.2014

DAVA: Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müflis davalı şirket iflas idare memuru tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, müvekkilinin müflis şirketten 94.897,75 TL alacaklı bulunduğunu, bu alacağın kaydı için iflas masasına yaptıkları başvurunun reddedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, faiz ve fer’ileri hariç olmak üzere 94.897,75 TL’nin iflas masasına kayıt ve kabulünü talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla talebini 121.741,61 TL’ye artırmıştır.

Müflis davalı şirket iflas idare memuru, davacının iki adet çeke dayalı olarak kayıt başvurusu yaptığını, kambiyo senetlerinin alacağın varlığını tek başına ispatlamaya yeterli olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; dava dilekçesinde 94.897,75 TL’lik cari hesap bakiyesi için istemde bulunulmuş ise de, taraflar arasında, akaryakıt alım sözleşmesinden doğan bir temel ilişki ve cari hesabın bulunduğu, çeklerin de bu ilişki nedeni ile davacıya verildiği, dava dilekçesinde belirtilen alacak ile iflas masasına başvuru dilekçesindeki alacağın aynı alacak olduğu, iflas tarihi itibariyle davacı alacağının feri’leri ile birlikte 145.399,36 TL olduğu, iflasın açılmasından sonra, fakat iflas idaresine başvuru tarihinden önce 29.04.2009 tarihinde yapılan 12.210,00 TL tutarındaki ödemenin mahsubu ile davacının 133.189,36 TL alacaklı olduğu, ancak davacının masaya başvuru dilekçesindeki talep ettiği miktarla bağlı kalınarak 121.741,61 TL tutarında alacağı bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile bu meblağın iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, müflis davalı şirket iflas idare memuru temyiz etmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, müflis davalı şirket iflas idare memurunun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-) Dava, kayıt kabul istemine ilişkindir.

Davacı, 29.11.2013 tarihli harcı yatırılmış ıslah dilekçesiyle talebini artırmış olup, mahkemece ıslah edilen kısım da gözetilerek davanın kabulüne karar verilmiştir. İİK’nın 235. maddesine göre kayıt kabul davaları onbeş günlük yasal süre içinde açılması gereken davalardan olup, bu sürenin geçmesinden sonra ıslah yoluyla talebin artırılmasına hukuki geçerli sonuç bağlanamaz.

Somut olayda, davacı tarafın kayıt başvuru sırasında tebliğ avansı yatırdığı ve sıra cetvelinin kendisine 20.11.2009 tarihinde tebliğ olunduğu, davanın tebliğden itibaren başlayan yasal 15 günlük süre içerisinde 26.11.2009 tarihinde açıldığı, davacının ıslah talebinin ise yasal 15 günlük süre geçtikten sonra 29.11.2013 tarihinde yapıldığı anlaşıldığına göre, mahkemece ıslah edilen miktara yönelik davanın hak düşürücü sürede açılmış olmasına ilişkin dava şartı noksanlığı sebebiyle HMK’nın 114/2 ve 115/2. maddesi uyarınca usulden reddine karar verilmesi gerekirken, ıslah edilen kısmın da kabulü suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle müflis davalı şirket iflas idare memurunun diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları