1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ŞİKAYET – ALACAĞIN TAMAMINDAN FERAGAT – TAHSİL HARCI – VEKALET ÜCRETİ – YARGILAMA GİDERİ

ŞİKAYET – ALACAĞIN TAMAMINDAN FERAGAT – TAHSİL HARCI – VEKALET ÜCRETİ – YARGILAMA GİDERİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava icra mahkemesine yapılan şikayete ilişkindir. Alacaklı vekilinin takip konusu alacağın tamamından feragat ederek a%3.6 oranda tahsil harcı alınmasından sonra ; hacizli taşınmazın satışı sonucu elde edilen ve feragat tarihinden sonra dosyaya giren paralardan %9 orana göre belirlenen tahsil harcından evvelce %3,6 orandan belirlenen harcın düşülmesinden sonra bakiye harcın alınması doğru olmayıp, açıklanan bakiye tutarın borçluya iadesine karar verilmelidir. Ayrıca davada kendini vekille temsil ettiren şikayetçi yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi, şikayetin kabul ve ret kararı verilen bölümü nazara alınarak yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılmaması da isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2012/2730 K: 2012/20797 K.T.: 18.06.2012
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Hukuk Genel Kurulu’nun 09.06.2004 Tarih 2004/12-336 E., 2004/338 K., sayılı kararında da belirtildiği üzere, icra harçları 492 sayılı yasaya bağlı ( 1 ) sayılı tarifenin yargı harçları kısmının ( B-1 ) bölümünde düzenlenmiştir. Harçlar Kanununun 28. Maddesinin (b) bendinde düzenlenen icra tahsil harcı, bu yasal düzenleme uyarınca, alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunur. Borcun tamamı değil de, taksit taksit ödenmesi sözkonusu ise, bu takdirde yapılan borç tahsilatlarının alacaklıya ödendiği miktara göre harç tahakkuku ve tahsilatı yapılacaktır.
Harçlar Kanununun genel tebliğ 1 sayılı tarife 3. Maddesinde, konusu para ve para olarak değerlendirilmesi mümkün olan takiplerin harcı, değer üzerinden, ( b ) fıkrasında hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralarda %7,2 olacağı belirtilmiş olup, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine göre ise, “her ne sebeple olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiği zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Alacaklı vekilinin 11.05.2009 tarihinde takip konusu alacağın tamamından feragat ederek aynı tarihte %3.6 orandan 3.948,2 TL tahsil harcı alınmasından sonra; hacizli taşınmazın satışı sonucu elde edilen ve feragat tarihinden sonra dosyaya giren paralardan %9 orana göre belirlenen tahsil harcından evvelce %3,6 orandan belirlenen harcın düşülmesinden sonra bakiye 3.388,50 harcın alınması doğru olmayıp, açıklanan bakiye tutarın borçluya iadesine karar verilmelidir. Ayrıca davada kendini vekille temsil ettiren şikayetçi yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi, şikayetin kabul ve ret kararı verilen bölümü nazara alınarak yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılmaması da isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları