1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 21. Hukuk Dairesi
  4. SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda davacının işe giriş bildirgesinin düzenlenmemesi ve Kuruma herhangi bir şekilde hizmet bildirimi, ücretlerinden SGK ‘ya prim kesilmesi de söz konusu olmaması, yönetmelikte belirtilen belgelerin bulunmamasına göre sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti isteminin dava tarihine göre hak düşürücü süreye uğradığı açıktır.
T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi
E: 2014/25207 K: 2015/9496 K.T.: 30.04.2015
Davacı, sigorta başlangıç tarihin 31/05/1979 olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
K A R A R
Dava, davacının sigortalılık başlangıç tarihinin 31.05.1979 olarak tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacının davasının kabulü ile davacı 340220… sigorta sicil numaralı H…’in Foça İzmir adresinde bulunan 0143413.35 sicil numaralı F… Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait eğitim işi işyerinde 1 gün çalıştığı, taleple bağlı kalarak sigorta başlangıç tarihinin 31.05.1979 olarak tespitine karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının F… Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait işyerinde işe başladığına dair işe giriş belgesinin işverence düzenlenip Kuruma verilmediği, SGK hizmet cetveline göre dava konusu edilen tarihte herhangi bir bildiriminin bulunmadığı, davacının ücretlerinden SGK ‘ya prim kesilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin bu tür davalarda talep değerlendirilirken gerçeğin bulunması asıldır. Davacı sigortalılık başlangıç tarihinin 31.05.1979 olarak tespitini istemiştir.
Bu yönü ile davanın yasal dayanağı belirgin olarak 506 sayılı yasanın 79/8. maddesidir. Anılan maddede yönetmelikle tespit edilen belgeler işveren tarafından verilmeyen sigortalıların çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açacakları hükmü öngörülmüştür.
Somut olayda davacının işe giriş bildirgesinin düzenlenmemesi ve Kuruma herhangi bir şekilde hizmet bildirimi, ücretlerinden SGK ‘ya prim kesilmesi de söz konusu olmaması, yönetmelikte belirtilen belgelerin bulunmamasına göre sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti isteminin dava tarihine göre hak düşürücü süreye uğradığı açıktır.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin istemin hak düşürücü süre yönünden reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 30/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları