1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. SİBER SUÇLULARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN FACEBOOK SAYFASINI KULLANAN IP NUMARASININ TESPİT EDİLİP; SONUCUNA GÖRE TÜM DELİLLERİN BİRLİKTE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ

SİBER SUÇLULARLA MÜCADELE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN FACEBOOK SAYFASINI KULLANAN IP NUMARASININ TESPİT EDİLİP; SONUCUNA GÖRE TÜM DELİLLERİN BİRLİKTE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Facebook sayfasına ait çıktıda; mağdurun, Ş.. G.. ismini kullanan biri tarafından “bu sefer çakıyla değil bu sefer şarjörü boşaltacam” şeklinde yazılan ileti ile tehdit edilmesi ve 02/09/2012 tarihinde sanık tarafından bıçakla 4-5 yerinden yaralanması sonrasında tehdit eyleminin gerçekleştiğinin iddia edilmesi karşısında, ilgili İnternet sitesinden ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nden Facebook sayfasını kullanan IP numarasının tespit edilip sonucuna göre tüm deliller birlikte yöntemince tartışılarak suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, emniyet müdürlüğünün ilgili biriminin dışında tutulan tutanağa itibar edilip eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraat hükmü kurulması,kanuna aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2014/48542 K: 2015/25633 K.T.: 01.04.2015

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 4 – 2013/309475
MAHKEMESİ : Adana 3. Çocuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/07/2013
NUMARASI : 2012/1054 (E) ve 2013/648 (K)
SUÇ : Tehdit

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, kovuşturma aşamasında duruşmalara katılan mağdur vekiline davaya katılmak isteyip istemedikleri sorularak bu konuda bir karar verilmemiş ise de, temyiz dilekçesinin kapsamı dikkate alınıp CMK’nın 237/2. maddesi uyarınca mağdurun davaya katılan, vekilinin de katılan vekili olarak kabulüne karar verilerek dosya görüşüldü.
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Dosya içerisinde bulunan ve katılan K.. Y..’a ait 07/09/2012 tarihli facebook sayfasına ait çıktıda; mağdurun, Ş.. G.. ismini kullanan biri tarafından “bu sefer çakıyla değil bu sefer şarjörü boşaltacam” şeklinde yazılan ileti ile tehdit edilmesi ve 02/09/2012 tarihinde sanık tarafından bıçakla 4-5 yerinden yaralanması sonrasında tehdit eyleminin gerçekleştiğinin iddia edilmesi karşısında, ilgili internet sitesinden ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünden facebook sayfasını kullanan Ip numarasının tespit edilip sonucuna göre tüm deliller birlikte yöntemince tartışılarak suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, emniyet müdürlüğünün ilgili biriminin dışında tutulan tutanağa itibar edilip eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Kanuna aykırı ve katılan K. K. vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları