1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. ŞERHİN TERKİNİ İSTEMİ – ÖNALIM DAVASINA KONU PAY – ŞUF’A DAVASI

ŞERHİN TERKİNİ İSTEMİ – ÖNALIM DAVASINA KONU PAY – ŞUF’A DAVASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, davacının maliki olduğu avlulu kargir ev vasfındaki taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan 6.6.2005 tarihli ve 8504 yevmiye numaralı “ev D. Ç.’e aittir” belirtmesinin terkini istemine ilişkindir. Gerçekten de taşınmaz üzerindeki muhdesat arza tabi olup muhdesatın arzdan ayrı olarak satışa konu edilmesi mümkün değildir. Dosya arasındaki tedavüllü tapu kayıtları ve akit tablosuna göre davaya konu taşınmaz üzerindeki muhdesatın (dava konusu avlulu kargir evin) önce paylı maliklerden Ş. S.’ye ait olduğu sabittir. Önalım davasına konu 1/2 Ş. S. payının davalı D. Ç.’e muhdesatla birlikte satıldığının ve davacının D. Ç.’e karşı açmış olduğu şuf’a davasının kabulüyle de muhdesatın artık davacı N.’e döndüğünün kabulü gerekir. Bu sebeple davacının davalılardan şerh lehtarı D. Ç. aleyhine açmış olduğu şerhin terkini davasının kabulü gerekir.
T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2014/4628 K: 2014/8878 K.T.: 02.07.2014
DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.4.2013 gününde verilen dilekçeyle şerhin terkini istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 16.12.2013 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, davacının maliki olduğu 42061 ada 1 parsel sayılı avlulu kargir ev vasfındaki taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan 6.6.2005 tarihli ve 8504 yevmiye numaralı “ev D. Ç.’e aittir” belirtmesinin terkini istemine ilişkindir.
Davalı Karabağlar Tapu Müdürlüğü davanın husumet sebebiyle reddini savunmuştur.
Diğer davalı D. Ç. taşınmazın şuf’a davasına konu edildiği halde şerhe dair hüküm kurulmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, şuf’a davasında verilen kararın sadece taşınmazın 1/2 payına dair mülkiyet hakkının devrini sağlayacak nitelikte olduğu, muhdesat şerhinin intikali sonucunu doğurmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
Somut uyuşmazlıkta; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Şehitler Mahallesi 42061 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1/2 oranında paydaşı olan davacı N. D. dava dışı diğer hissedar Ş. S.’nin 1/2 hissesini 6.6.2005 tarihli ve 8504 yevmiye numaralı satış işlemi ile davalı D. Ç.’e sattığını belirterek davalı D. Ç.’e karşı şuf’a davası açmış, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/267 Esas -2006/460 Karar sayılı kesinleşmiş ilamı ile talebi kabul edilmiştir. Davacının şuf’a davası kabul edilmesine rağmen tapu kaydı üzerindeki “evin D. Ç.’e ait olduğu” yönündeki şerh varlığını devam ettirmektedir. Davacı, taşınmazın cinsinin avlulu kargir ev olduğunu, şuf’a davasının kabul edilmesiyle birlikte otomatik olarak muhdesatın mülkiyetinin de kendisine geçtiğini iddia etmektedir.
Gerçekten de taşınmaz üzerindeki muhdesat arza tabi olup muhdesatın arzdan ayrı olarak satışa konu edilmesi mümkün değildir. Dosya arasındaki tedavüllü tapu kayıtları ve akit tablosuna göre davaya konu taşınmaz üzerindeki muhdesatın ( dava konusu avlulu kargir evin ) önce paylı maliklerden Ş. S.’ye ait olduğu sabittir. Önalım davasına konu 1/2 Ş. S. payının davalı D. Ç.’e 6.6.2005 tarihinde muhdesatla birlikte satıldığının ve davacının D. Ç.’e karşı açmış olduğu şuf’a davasının kabulüyle de muhdesatın artık davacı N.’e döndüğünün kabulü gerekir. Bu sebeple davacının davalılardan şerh lehtarı D. Ç. aleyhine açmış olduğu şerhin terkini davasının kabulü gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddedilmiş olması doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, 02.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları