1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. “ŞEREFSİZLİK YAPIYORSUN” SÖZÜNÜN HAKARET KAPSAMINDA KALMAMASI – SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI

“ŞEREFSİZLİK YAPIYORSUN” SÖZÜNÜN HAKARET KAPSAMINDA KALMAMASI – SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Hırsızlık suçundan yargılanan sanığın, yargılama sırasında, tanığın yanlış beyanda bulunduğunu belirtmek için tanığa “şerefsizlik yapıyorsun…” demesi savunma dokunulmazlığı kapsamındadır; hırsızlık suçunu oluşturmaz.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2014/4473 K: 2015/231 K.T.: 06.01.2015
Tebliğname No : 4 – 2012/201535

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : …(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 08/05/2012
NUMARASI : …
SANIK :
SUÇ : Hakaret
SUÇ TARİHİ : 21.03.2012
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın kendisine isnat olunan hırsızlık suçundan yapılan yargılama sırasında, müştekinin tanık olarak verdiği ifadesinin doğru olmadığını bildirmek amacıyla söylediği “şerefsizlik yapıyorsun, bu kişi imam olduğunu söylüyor, bu kişinin arkasında namaz kılınmaz” şeklindeki sözlerin TCK’nın 128. maddesinde öngörülen olumsuz değerlendirme ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık A. M.’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları