1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. SENETTEKİ ‘TL’ İBARESİNİN ‘EURO’ OLARAK DÜZELTİLMESİ – TAHRİFAT

SENETTEKİ ‘TL’ İBARESİNİN ‘EURO’ OLARAK DÜZELTİLMESİ – TAHRİFAT

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda dayanak bonoların yazı ve rakamla değer belirten bölümlerinde “TL” ibaresinin “Euro” haline dönüştürülmek suretiyle tahrifat yapıldığı bilirkişi raporuyla saptanmıştır. Bu durumda senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli olduğunun kabulü gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2013/8315 K: 2013/17524 K.T.:
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı N… vekili tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve örnek 163 nolu ödeme emri adı geçene 03.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu vekili yasal süresinde icra mahkemesine başvurarak senet bedelindeki “TL” ibaresinin “Euro” haline dönüştürülerek tahrifat yapıldığını ileri sürmüş, mahkemece talebin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.
Kriminalistik uzmanından alınan 15.10.2012 tarihli raporda senetlerin yazıyla değer belirtilen bölümlerine önceden “Beş bin Er” ibarelerinin yazılarak “TL” ibarelerinin üzerinin çizildiği, sol tarafına da kapatma çizgilerinin konulduğunu, daha sonra farklı bir kalemle “Er” ibaresinin “r” si üzerinden başlayarak “uro” harflerinin yazıldığı, eklemenin yapıldığı kalemle, rakamla değer belirtilen bölümlerdeki matbu “Türk Lirası” ibarelerinin çizilerek “Euro” ibarelerinin yazıldığı belirtilmiştir.
TTK’nın 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 588/1. maddesi gereğince, bono bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile belirlenen bedele itibar olunur. Ancak bu kural rakam ile değer bildiren bölümde tahrifat yapılmamış olması halinde uygulanır. Somut olayda dayanak bonoların yazı ve rakamla değer belirten bölümlerinde “TL” ibaresinin “Euro” haline dönüştürülmek suretiyle tahrifat yapıldığı bilirkişi raporuyla saptanmıştır. Bu durumda senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli olduğunun kabulü gerekir (HGK. 14.05.2003 tarih ve 2003/12-347 E. – 2003/345 K.).
O halde mahkemece borca kısmi itirazın kabulü ile tahrifat yapılmasından önceki miktar olan 10.000,00 TL’nin üzerindeki kısım yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken mahkemece, takibin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları