1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. SENEDİN VADE TARİHİNDE TAHRİFAT İDDİASI – TAKİBİN İPTALİ TALEBİ – BONODAKİ VADE TARİHİ ALTINDAKİ PARAF İMZASININ BORÇLUYA AİT OLUP OLMAMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI

SENEDİN VADE TARİHİNDE TAHRİFAT İDDİASI – TAKİBİN İPTALİ TALEBİ – BONODAKİ VADE TARİHİ ALTINDAKİ PARAF İMZASININ BORÇLUYA AİT OLUP OLMAMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Senetteki rakamla yazılı vade tarihi altındaki paraf imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığı ve tahrifat öncesi vade tarihi iddiası yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuş ise de; bonoda rakamla ve yazı ile yazılan vade tarihlerinin farklı tarihleri içermiş olması sebebi ile rakamla yazılan vade tarihi altındaki paraf imzasının borçluya ait olup olmamasının tespiti sonuca etkili olmadığı gibi tahrifattan önceki tarihin tespiti ile de bononun kayıtsız şartsız borç ikrarına haiz kambiyo senedi olarak kabulü mümkün olmadığından, yapılacak bilirkişi incelemesinin verilecek karara etkili olmayacağı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen 05.11.2013 tarih ve 2013/436 Esas – 2013/560 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2016/32662 K: 2017/15 K.T.: 03.01.2017
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa’nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, usulsüz tebligat şikayeti ile birlikte senedin vade tarihinde tahrifat yapıldığı, senette çift vade bulunduğu iddiasıyla takibin iptalini talep ettiği, mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne ve senette çift vade olduğundan takibin iptaline dair karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; senetteki rakamla yazılı vade tarihi altındaki paraf imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığı ve tahrifat öncesi vade tarihi iddiası yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, Mahkemece, Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.
Somut olayda, senetteki rakamla yazılı vade tarihi altındaki paraf imzanın keşideci borçluya ait olup olmadığı ve tahrifat öncesi vade tarihi iddiası yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuş ise de; bonoda rakamla ve yazı ile yazılan vade tarihlerinin farklı tarihleri içermiş olması sebebi ile rakamla yazılan vade tarihi altındaki paraf imzasının borçluya ait olup olmamasının tespiti sonuca etkili olmadığı gibi tahrifattan önceki tarihin tespiti ile de bononun kayıtsız şartsız borç ikrarına haiz kambiyo senedi olarak kabulü mümkün olmadığından, yapılacak bilirkişi incelemesinin verilecek karara etkili olmayacağı anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen 05.11.2013 tarih ve 2013/436 Esas – 2013/560 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : 1-Dairemizin 27.02.2014 tarih ve 2014/2713 E.- 2014/5618 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,
2-Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05.11.2013 tarihli 2013/436 Esas – 2013/560 Karar sayılı kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları