1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı vekili Antalya 14. İcra Müdürlüğü’nün 2010/11391 Esas sayılı dosyasından müvekkili aleyhine icra takibi başlattığını, müvekkili tarafından haciz baskısı altında davalı tarafa dosya borcuna mahsuben toplam 3.900,00-TL haricen ödeme yapıldığını ve buna ilişkin ödeme makbuzları alındığını, icra takibi nedeniyle müvekkilinin borçlu olmadığının tespiti istemli Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemes’inin 2010/321 Esas dosyasından dava açıldığını, yapılan yargılama neticesinde Antalya 14. İcra Müdürlüğü 2010/11391 Esas sayılı dosyasından müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verildiğini, kararın Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle kesinleştiğini, müvekkilinin bu dosyadan davalı alacaklıya ödemiş olduğu 3.900,00-TL bedelin faiziyle birlikte toplam 4.970,12-TL’nin istirdadı için davalı alacaklı aleyhine, Antalya 16. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5963 Esas sayılı dosyasından ilâmsız icra takibi başlatıldığını ancak davalı tarafından kesinleşmiş mahkeme kararına takibe haksız ve kötü niyetle itiraz edildiğini ileri sürerek davalının Antalya 16. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5963 Esas sayılı icra takibine yaptığı itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiş olup davacı davasını sebepsiz zenginleşme hukuksal nedenine dayalı olarak açmıştır. Buna göre genel hükümlere göre çözülmesi gereken uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesince görülüp çözümlenmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/9624 K: 2015/12805 K.T.: 17.12.2015
“İçtihat Metni”
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 27/04/2015
NUMARASI : 2015/426-2015/416
DAVACI : D.. T..
DAVALI : R.. O..
Taraflar arasındaki davada Antalya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Dava, sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir.
Asliye Hukuk Mahkemesince, uyuşmazlığın ticari işletmenin devrinden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ise, uyuşmazlığın sebepsiz zenginleşme iddiasına dayalı bir alacak davası olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili müvekkili ile davalı arasında R.. – Işıklar Şubesinin devri için sözleşme tanzim edildiğini, sözleşmeye göre davalıya devir bedelinin 05/11/2009 tarihli çekle yapıldığının kayda alındığını, bu şekilde sözleşme tanzim edildikten sonra aynı işyerinin devri ile ilgili davalı tarafından iki adet 31602 ve 31605 seri numaralı fatura tanzim edildiğini, davalının bu faturalara dayalı Antalya 14. İcra Müdürlüğünün 2010/11391 Esas sayılı dosyasından müvekkili aleyhine icra takibi başlattığını, müvekkili tarafından haciz baskısı altında davalı tarafa dosya borcuna mahsuben toplam 3.900,00 TL haricen ödeme yapıldığını ve buna ilişkin ödeme makbuzları alındığını, icra takibi nedeniyle müvekkilinin borçlu olmadığının tespiti istemli Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/321 Esas dosyasından dava açıldığını, yapılan yargılama neticesinde Antalya 14. İcra Müdürlüğü 2010/11391 Esas sayılı dosyasından müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verildiğini, kararın Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle kesinleştiğini, müvekkilinin bu dosyadan davalı alacaklıya ödemiş olduğu 3.900,00.- TL bedelin faiziyle birlikte toplam 4.970,12.- TL’nin istirdadı için davalı alacaklı aleyhine, Antalya 16. İcra Müdürlüğünün 2013/5963 Esas sayılı dosyasından ilâmsız icra takibi başlatıldığını, ancak davalı tarafından kesinleşmiş mahkeme kararına takibe haksız ve kötü niyetle itiraz edildiğini ileri sürerek davalının Antalya 16. İcra Müdürlüğünün 2013/5963 Esas sayılı icra takibine yaptığı itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiş olup davacı davasını sebepsiz zenginleşme hukuksal nedenine dayalı olarak açmıştır.
Buna göre genel hükümlere göre çözülmesi gereken uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesince görülüp çözümlenmesi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Antalya 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 17.12.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları