1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. SATIŞTAN SONRA TAKİPTEN FERAGAT HALİNDE ALINACAK HARÇ ORANI

SATIŞTAN SONRA TAKİPTEN FERAGAT HALİNDE ALINACAK HARÇ ORANI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/32506 K: 2014/30898 K.T.: 19.12.2014
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından toplam 170.007,91 TL’lik alacak için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılmış olup, alacaklının hacizden sonra satıştan önce borçlu ile sulh ve ibra oldukları bu nedenle alacak ve dosyadan feragat beyanında bulunduğu anlaşılmıştır.
Somut olayda, alacaklının hacizden sonra ve satıştan önce 26.02.2014 tarihinde alacak ve dosyadan feragat ettiği, icra müdürlüğünce aynı tarihli kararla takip talebinde yazılı matrah üzerinden peşin harcın mahsubu ile % 9,10 tahsil harcı ve %2 cezaevi harcının yatırılmasına karar verildiği görülmektedir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun genel tebliğine ilişkin I sayılı tarifenin icra iflas harçları başlıklı bölümde icra harçları ile ilgili B bölümünün 1/3-b maddesinde ” Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan % 9,10 tahsil harcının alınacağı öngörülmüştür 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine göre “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.” Bu durumda, hacizden sonra satıştan önce vazgeçildiği dikkate alınarak 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde hüküm altına alınan tahsil harcının yarısının % 4,55 tahsili gerekirken % 9,10 oranında tahsil harcı alınması işlemi doğru değildir.
Bu sebeple müdürlük işleminin iptali gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları