1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. SATIŞ BEDELİ – YEDİEMİN ÜCRETİ – PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ – MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ALACAĞI – İHALE BEDELİNE MTV ALACAĞININ İLAVE EDİLMESİ ŞİKAYETİ

SATIŞ BEDELİ – YEDİEMİN ÜCRETİ – PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİ – MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ALACAĞI – İHALE BEDELİNE MTV ALACAĞININ İLAVE EDİLMESİ ŞİKAYETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava; ihale bedeline MTV alacağının ilave edilmesi şikayetine ilişkindir. Satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin aracın paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. Motorlu taşıtlar vergisi alacağı, rüçhanlı alacak olmayıp derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacak bir husustur. Dolayısıyla ihale bedeline MTV alacağının ilave edilmemesi gerekirken motorlu taşıtlar vergisi alacağının da ilave edilerek ihaleye çıkarılması doğru değildir. O halde mahkemece şikayetin kısmen kabulüyle icra müdürlüğünce motorlu taşıtlar vergisinin ihale bedeline eklenmesine dair iptaline karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2014/27775 K: 2015/3245 K.T.: 19.02.2015
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: İİK’nın 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun’un satış kararı tarihi itibariyle olayda uygulanması gereken 115. maddesinde; “… birinci ve 2. ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.”, hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin aracın paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur.
Alacaklı tarafça Mersin 8. İcra Müdürlüğü’nün 2013/ 376 Talimat sayılı dosyasından 01 … … plaka sayılı aracın satılarak paraya çevrilmesinin istendiği, satışı istenen menkulün ( aracın ) muhammen değerinin 10.000,00 TL olarak belirlendiği, icra müdürlüğünce 24.6.2014 tarihinde muhammen bedelin %50’sine aracın aynından doğan 2.649,00 TL vergi borcunun ve 1.000,00 TL yediemin ücretinin ve satış için yapılan diğer masrafların eklenerek 9.900,00 TL üzerinden satışı başlattığı ve ileri sürülen peylerin bu miktarın altında kalması sebebi ile satışın düşürülmesine karar verilmiştir.
İİK’nın 115. maddesine göre satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin aracın paraya çevirme giderlerine dahil olduğundan yediemin ücretine yönelik şikayetin reddinde bir isabetsizlik bulunmamakla bu yöne dair temyiz istemi yerinde değildir.
Ancak İİK’nın 115. maddesinde yer alan rüçhanlı alacak o malla temin edilen ipotekli alacakları ifade etmektedir. Rüçhanlı alacak takip yapan alacaklı dışındaki diğer kişilerin rüçhanlı alacaklarıdır. Motorlu taşıtlar vergisi alacağı, rüçhanlı alacak olmayıp derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacak bir husustur. Dolayısıyla ihale bedeline MTV alacağının ilave edilmemesi gerekirken motorlu taşıtlar vergisi alacağının da ilave edilerek ihaleye çıkarılması doğru değildir.
O halde mahkemece şikayetin kısmen kabulüyle icra müdürlüğünce motorlu taşıtlar vergisinin ihale bedeline eklenmesine dair iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları