1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. SATIN ALINAN ARACIN SÜREKLİ ARIZA YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEREK YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – AYIPLI MAL – SEÇİMLİK HAK

SATIN ALINAN ARACIN SÜREKLİ ARIZA YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEREK YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – AYIPLI MAL – SEÇİMLİK HAK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı satın aldığı aracın çeşitli defalar arıza yaptığını, istediği gibi maldan yararlanamadığını ileri sürerek malın yenisi ile değiştirilmesini aksi takdirde ödenen bedelin ve ihtarname masrafının faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.Mahkemece tüketicinin onarım hakkını kullandığı, seçimlik hakkını değiştirmesi için gereken şartların gerçekleşmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; araçta inceleme tarihi itibariyle arızanın saptandığı, davacının sıfır km araç satın almasına rağmen aracın sürekli arızalandığı, arızanın ise keşif tarihi itibariyle halen devam ettiği, bu durumun aracın konforunu ve araçtan sağlıklı şekilde yararlanmayı etkilediği anlaşılmaktadır. Mahkemece davalı vekilinin araçtaki hasar ve değer kaybının mahsubu gerektiği savunması göz önünde bulundurulmak suretiyle, davacıya hangi seçimlik hakkını kullandığı da sorulup neticesine göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
 
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2015/3271 K: 2016/6288 K.T.: 01.03.2016
DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, 07.07.2011 tarihinde 34 HM … plaka sayılı H… CBF 150 2011 model motorsikleti 4.000,00 TL bedel ile satın aldığını, söz konusu aracın çeşitli defalar arıza yaptığını, araçtan istediği gibi yararlanamadığını, arızanın onarıma rağmen giderilmediğini ileri sürerek malın yenisi ile değiştirilmesini aksi takdirde ödenen bedelin ve ihtarname masrafının faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı H… Türkiye A.Ş. vekili davanın reddini dilemiş, diğer davalı P… Motor Teknik San. Tic. Ltd. Şti. davaya cevap vermediği gibi, duruşmalara da katılmamıştır.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki dava ile 07.07.2011 tarihinde 4.000,00 TL’ye satın aldığı aracın çeşitli defalar arıza yaptığını, istediği gibi maldan yararlanamadığını ileri sürerek malın yenisi ile değiştirilmesini aksi takdirde ödenen bedelin ve ihtarname masrafının faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiş, davalılardan H… Türkiye A.Ş. dava konusu malda üretimden kaynaklı bir ayıp olmadığını, ayıp ihbarının süresi içerisinde yapılmadığını, dava konusu araçtaki hasar ve değer kaybının mahsubu gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir. Dava, davalılar tarafından üretilen ve satışı yapılan aracın ayıplı olduğu iddiasına dayalı olarak; malın misli ile değişimi ya da bedelin davalılardan tahsili istemine ilişkin olup,4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince; tüketici, satın aldığı malın ayıplı olduğunu anlaması halinde satıcıdan, ayıpsız misliyle değişim ya da verilen bedelin iadesini, ayıp nispetinde bedelin tenzilini, ayıbın giderilmesi için gerekli onarımın yapılmasını isteyebilir.
Bu açıklamalar doğrultusunda somut olaya bakılacak olursa; davacının aracının ayıplı olduğuna ilişkin iddiası kapsamında mahkemece araç üzerinde konusunda uzman bilirkişi ile keşif yapılıp rapor tanzimi sağlanmıştır. Bilirkişi 15.02.2013 havale tarihli raporunda özetle; aracın 13.08.2011 tarihinde 1.000 km bakımının yapıldığını, 09.09.2011 tarihinde garanti kapsamında arka tekerleğin komple değiştirilmiş olduğunu, 30.09.2011 ve 05.01.2011 tarihlerinde de periyodik bakımının yapıldığını, arka tekerlek göbeğinde özellikle boş viteste daha belirgin olmak üzere arka fren yapıldığında vurma sesi geldiğini, 30 km/saat’ten sonra daha yüksek hızlarda, arka tekerleğin yalpa yaptığını, arka tekerleğin servis tarafından komple değiştirilmiş olmasına rağmen arka tekerlek kaynaklı arızanın halen devam etmekte olduğunu, üretimden kaynaklanan hata bulunduğunu belirtmiştir. Yine 27.09.2013 tarihli ek raporda ise aynı onarım ile arızanın giderilemeyeceğini, aracın davacının kullanımı sırasında meydana gelen kaza nedeni ile değer kaybının 500,00 TL olduğunu belirtmiştir. Mahkemece tüketicinin onarım hakkını kullandığı, seçimlik hakkını değiştirmesi için gereken şartların gerçekleşmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; araçta inceleme tarihi itibariyle arızanın saptandığı, davacının sıfır km araç satın almasına rağmen aracın sürekli arızalandığı, arızanın ise keşif tarihi itibariyle halen devam ettiği, bu durumun aracın konforunu ve araçtan sağlıklı şekilde yararlanmayı etkilediği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca Mahkemece davalı H… Türkiye A.Ş. vekilinin araçtaki hasar ve değer kaybının mahsubu gerektiği savunması göz önünde bulundurulmak suretiyle, davacıya hangi seçimlik hakkını kullandığı da sorulup neticesine göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 01.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları