1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. SANIĞIN MÜŞTEKİNİN FACEBOOK HESABINA GÖNDERDİĞİ MESAJIN TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN FACEBOOK HESABINA GÖNDERDİĞİ MESAJIN TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Sanığın müştekinin Facebook hesabına gönderdiği “seninle en güzel günde görüşeceğiz K Hanım, yakın, sabret bakalım” biçimindeki mesajın TCK’nın 106/1. maddesinin 2. cümlesi kapsamındaki sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı madde ve fıkranın birinci cümlesine göre hüküm kurulması, yerinde olmamıştır.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/19226 K: 2015/35188 K.T.: 09.10.2015

“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 4 – 2011/238273
MAHKEMESİ : Küçükçekmece (Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/02/2011
NUMARASI : 2010/1412 (E) ve 2011/63 (K)
SUÇLAR : Tehdit, hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, gerekçeli karar başlığında 24/11/2009 olarak yanlış yazılan suç tarihinin mahallinde düzeltilebileceği belirlenerek yapılan incelemede;
1-Sanığa yükletilen katılan N.. S..’a karşı tehdit ve hakaret ile müşteki K.. S..’a karşı hakaret eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Sanığın adli sicil kaydında yer alan Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/88-164 E/K sayılı ilamı ile kasten yaralama suçundan TCK’nın 86/1. maddesi gereğince verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası yerine, daha hafif cezayı içeren Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/103-320 E/K ilamında belirtilen görevi yaptırmamak için direnme suçundan aynı Kanunun 265/1. maddesiyle verilen 1 yıl hapis cezası tekerrüre esas alınmış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık M.. A.. müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanığın müşteki K.. S..’a karşı tehdit suçundan kurulan hükümlere yönelik temyize gelince,
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a-)Sanığın müştekinin facebook hesabına gönderdiği ” seninle en güzel günde görüşeceğiz Kübra Hanım, yakın, sabret bakalım” biçimindeki mesajın TCK’nın 106/1. maddesinin 2. cümlesi kapsamındaki sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı madde ve fıkranın birinci cümlesine göre hüküm kurulması,
b-)Sanığın adli sicil kaydında yer alan Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/88-164 E/K sayılı ilamı ile kasten yaralama suçundan TCK’nın 86/1. maddesi gereğince verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası yerine, daha hafif cezayı içeren Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/103-320 E/K ilamında belirtilen görevi yaptırmamak için direnme suçundan aynı Kanunun 265/1. maddesiyle verilen 1 yıl hapis cezası nedeniyle hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilerek TCK’nın 58, 5275 sayılı Kanunun 108/2. maddelerine aykırı davranılması,

Kanuna aykırı ve sanık M.. A.. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken tekerrür uygulaması açısından 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları