1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. SANIĞIN, KATILANA AİT FAECBOOK ŞİFRESİNİ ELE GEÇİRİP KULLANMASI

SANIĞIN, KATILANA AİT FAECBOOK ŞİFRESİNİ ELE GEÇİRİP KULLANMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, katılana ait facebook adlı sitenin şifresini ele geçirip kullanmaktan ibaret eyleminin, TCK’nın 244/2. maddesindeki sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmemiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağından, temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/40245 K: 2015/1593 K.T.: 20.01.2015
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen şantaj ve bilişim sistemine girme eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Sanığın, katılana ait facebook adlı sitenin şifresini ele geçirip kullanmaktan ibaret eyleminin, TCK’nın 244/2. maddesindeki sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmemiş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
Eleştiri dışında, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Eleştiri dışında, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık C.B.’nin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 20.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları