1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. SANIĞIN KATILAN ADINA ARKADAŞLIK SİTESİNE ÜYE OLARAK KATILANIN CEP TELEFONU NUMARASI İLE KATILANIN FACEBOOK PROFİLİNDEN ELDE ETTİĞİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAKTAN İBARET EYLEMİNİN; TCK’NIN 136. MADDESİNDE DÜZENLENEN VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

SANIĞIN KATILAN ADINA ARKADAŞLIK SİTESİNE ÜYE OLARAK KATILANIN CEP TELEFONU NUMARASI İLE KATILANIN FACEBOOK PROFİLİNDEN ELDE ETTİĞİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAKTAN İBARET EYLEMİNİN; TCK’NIN 136. MADDESİNDE DÜZENLENEN VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, katılan adına arkadaşlık sitesine üye olarak katılanın cep telefonu numarası ile katılanın Facebook profilinden elde ettiği fotoğraflarını paylaşmaktan ibaret eyleminin TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK 244/2 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2015/12616 K: 2016/4017 K.T.: 28.03.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bilişim suçu
HÜKÜM : Hükümlülük
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanığın, katılan adına arkadaşlık sitesine üye olarak katılanın cep telefonu numarası ile katılanın facebook profilinden elde ettiği fotoğraflarını paylaşmaktan ibaret eyleminin TCK’nun 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 244/2 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
2- Kabul ve uygulamaya göre de;
Sabıkası bulunmayan sanığın, 5271 sayılı CMK.nun 231/6-b madde fıkra ve bendi uyarınca, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda oluşan kanaate göre hak kındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden aşamalarda alınan beyanında atılı suçu ikrar eden ve pişmanlığını dile getiren sanık hakkında tarafların arasında husumetin devam ediyor oluşu ve sanığın pişmanlık gösteren bir davranış sergilememiş olması dikkate alınarak tekrar suç işlemeyeceğine dair kanaat gelmediği şeklinde dosya içeriğiyle örtüşmeyen ve yasal, yeterli olmayan gerekçeyle CMK.nun 231. maddesinin uygu- lanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 28.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları