1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNİN ZARARI KARŞILAMAMASI – SİGORTALININ KENDİ DAVRANIŞI İLE ZARARA SEBEBİYET VERMESİ NEDENİYLE ZARARIN TEMİNAT KAPSAMINDA OLMAMASI

SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNİN ZARARI KARŞILAMAMASI – SİGORTALININ KENDİ DAVRANIŞI İLE ZARARA SEBEBİYET VERMESİ NEDENİYLE ZARARIN TEMİNAT KAPSAMINDA OLMAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı tarafından davacının yaralanmasının alkol etkisinde ve davacının cama yumruk atması nedeniyle meydana geldiğinin tıbbi kayıtlarla sabit olduğu, poliçe genel şartları gereği zararın teminat dışı olduğu, talebin fahiş olduğu belirtilerek davanın reddini savunulmuştur. Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; zararın sigorta teminatı kapsamında olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hukuka uygundur. 
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2014/2993 K: 2016/2397 K.T.: 29.02.2016
Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı vekili, davacının 31.03.2002 tarihinden itibaren her yıl yenilenen poliçeler ile davalı nezdinde sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, davacının olay günü evindeki cama elini çarpmasıyla kalın camın bir parçasının davacının sağ kolu üstüne düştüğünü, davacının yaralandığını, en yakın hastaneye gidildiğinde ameliyata alındığını, 3 gün hastanede yatıp taburcu olduğunu, davalı sigortacının davacının yaralanmasına kendi sebep olduğu gerekçesiyle tedavi masraflarını ödemediğini, davacının 20.500,00 TL hastane masrafını kendi ödemek zorunda kaldığı, poliçe kapsamında ödeme yapılması için ihtar yollandığını ve 81,23 TL masraf yapıldığını belirterek toplam 20.581,23 TL’nin dava tarihinden işleyecek ticari faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, şirket merkezleri ……..’nda olduğundan …….. Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu, davacının yaralanmasının alkol etkisinde ve davacının cama yumruk atması nedeniyle meydana geldiğinin tıbbi kayıtlarla sabit olduğunu, poliçe genel şartları gereği zararın teminat dışı olduğunu, talebin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; zararın sigorta teminatı kapsamında olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 29/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları