1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTEMİNDE 1 YILLIK KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN EKSİK HARCIN TAMAMLATTIRILMASI GEREKTİĞİ

RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İSTEMİNDE 1 YILLIK KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN EKSİK HARCIN TAMAMLATTIRILMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava dilekçesinde 71.206,00-TL alacağın tahsili ile birlikte sözleşmenin feshi, ruhsatın ve mermer sahasının da davacıya devir ve tesciline karar verilmesi istenmiş, dava değeri ise 71.206,00 TL olarak gösterilmiştir. Mahkemece davaya konu alacak istemi yanında sözleşmenin feshi isteğinin de olduğu göz önünde bulundurularak bir yıllık kira bedeli üzerinden eksik harcın tamamlattırılması, ondan sonra yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken sözleşmenin feshi istemi yönünden harç tamamlattırılmadan davanın kabulüne dair yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmediğinden hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2014/10995 K: 2015/8181 K.T.: 08.10.2015
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin feshi-alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Dava rödovans sözleşmesinin feshi, ruhsatın ve maden sahasının davacıya teslimi ile sözleşmeden kaynaklanan 71.206,00 TL alacağın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulü ile rödovans sözleşmesinin feshine, ruhsatın ve mermer sahasının davalı tarafından davacıya devir ve tesciline, 71.206,00 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Harçlar Kanunu 17. maddesinde tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden harç alınması gerektiği, 28. maddesinde ise alınması gereken harcın dörtte birinin peşin alınacağı ve kalanın ise kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ödeneceği, 32.maddesinde de yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı ve 30. maddesinde ise muhakeme sırasında tespit olunan değerin dava dilekçesinde belirtilen değerden fazla olduğunun anlaşılması halinde yalnız o celse için muhakemeye devam olunacağı, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Olayımıza gelince; dava dilekçesinde 71.206,00 TL alacağın tahsiline karar verilmesi istenmekle birlikte sözleşmenin feshi, ruhsatın ve mermer sahasının da davacıya devir ve tesciline karar verilmesi istenmiş, dava değeri ise 71.206,00 TL olarak gösterilmiştir. Mahkemece davaya konu alacak istemi yanında sözleşmenin feshi isteğinin de olduğu göz önünde bulundurularak bir yıllık kira bedeli üzerinden eksik harcın tamamlattırılması, ondan sonra yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken sözleşmenin feshi istemi yönünden harç tamamlattırılmadan davanın kabulüne dair yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmediğinden hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 08.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları