1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN – İCRA MÜDÜRÜNE YANLIŞ ADRES BİLDİRME

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN – İCRA MÜDÜRÜNE YANLIŞ ADRES BİLDİRME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Gönderilen icra emrinin adreste borçluyu tanıyan olmadığından geri gönderildiğinin iddia olunmuştur. Gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için mahalle muhtarı olan H.’nin dinlenip kolluk vasıtasıyla da sanığın “D… Caddesi No: …“ adresinde hangi tarihler arasında oturduğunun etraflıca araştırılmak suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi, yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2014/1790 K: 2014/1192 K.T.: 21.1.2014
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dairemiz tarafından yapılan tevdi kararı sonunda katılan vekilinin temyiz dilekçesinin 08.02.2010 tarihli olup, temyizin süresinde yapıldığı kabul edilerek yapılan incelemede;
Manisa 3. İcra Müdürlüğünün 2007/3 Esas sayılı dosyası ile yürütülmekte olan icra takibinde borcunu yasal süresinde ödemeyen borçluya karşı 13.02.2007 tarihinde haciz işlemi yapılarak eşyaların borçlunun babası M.`e yediemin olarak bırakıldığı, 09.03.2007 tarihinde muhafaza amaçlı olarak tekrar borçlu adresine gidildiğinde borcunu ödeyeceğini beyan ederek sanığı kefil olarak gösterdiği, sanığın ise icra müdürüne adresini “D… Caddesi No: …“ şeklinde beyan ettiği, ancak gönderilen icra emrinin adreste borçluyu tanıyan olmadığından geri gönderildiğinin iddia olunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için mahalle muhtarı olan H.`ın dinlenip kolluk vasıtasıyla da sanığın “D… Caddesi No: …“ adresinde hangi tarihler arasında oturduğunun etraflıca araştırılmak suretiyle hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi,
SONUÇ: Yasaya aykırı; katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları