1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. REKABET KURULU KARARIYLA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VE İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ – AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – SABİT YATIRIM BEDELİ

REKABET KURULU KARARIYLA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VE İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ – AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – SABİT YATIRIM BEDELİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece mahallinde yapılacak keşif ile davacı yanca iddia edilen kalıcı yatırımların taşınmaz üzerinde yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise akdin feshinden sonra da davalı yanın aynı yatırımları kullanarak ticaretine devam edip etmediği, bir başka deyişle anılan kalıcı yatırımların taşınmaza değer katıp katmadığı tespit edilerek, şayet bu yatırımların taşınmaza değer kattığının tespit edilmesi halinde bunun davacı yanca talep edilebileceği gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2014/17471 K: 2015/8137 K.T.: 02.06.2015
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Dava, taraflar arasındaki bayilik ve intifa sözleşmelerinin Rekabet Kurulu kararı ile süresinden önce sona ermesi nedeniyle, sözleşme kapsamında davalılara ödenen intifa bedeli, yatırım teşvik desteği, duran varlık-inşaat bedelleri ve yatırım bedellerinden bakiye süreye isabet eden miktarın davalılardan tahsili istemine ilişkindir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davacının 2007 yılında tesis edilen intifa hakkı ile bağlantılı olarak yapılan ödemenin iadesini talep ettiği, intifa hakkının 18.09.2010 tarihinde rekabet kurulu kararı ile sona erdiği, bakiye süreye isabet eden ödemenin 34.231,33 TL olduğu, akaryakıt istasyonu için yapılan yatırım bedelleri, yatırım teşvik desteği, duran varlık inşaat bedelleri ile sair ödemelerin, sözleşme süresine bakılmaksızın yapılması gereken doğal yatırımlar kapsamından bulunduğundan iadesinin talep edilemeyeceği, dosyada davalının sözleşmenin sona ermesi üzerine zenginleştiğine dair bir delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 34.231,33 TL intifa bedelinin davalılardan dava tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte tahsiline, diğer taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-) Dava konusu intifa hakkının dava tarihi itibariyle terkin edilmediği dosyada mevcut tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu durumda, intifa hakkı terkin edilmeden bakiye intifa bedeli yönünden dava açılamayacağı gözetilerek davacının bu talebi yönünden erken açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
2-) Taraflar arasındaki bayilik sözleşmesinin feshedildiği tarafların kabulünde olup, davacı yan, bayilik sözleşmesinin sözleşme süresince süreceği düşüncesiyle yapılan ve davalı tarafa ödenen ve Rekabet Kurulu kararı gereğince sözleşmenin süresinden önce feshinden sonra da davalı yanca kullanılmaya devam edilen kalıcı yatırım bedelleri ile yatırım teşvik desteğinden kalan sözleşme süresine tekabül eden bakiye bedelin tahsilini istemiş, replik dilekçesinde taleplerinin ve kalıcı yatırım bedellerinin nelere ilişkin olduğunu ayrıntılı olarak belirtmiştir.
Hal böyle olunca, mahkemece mahallinde yapılacak keşif ile davacı yanca iddia edilen kalıcı yatırımların taşınmaz üzerinde yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise akdin feshinden sonra da davalı yanın aynı yatırımları kullanarak ticaretine devam edip etmediği, bir başka deyişle anılan kalıcı yatırımların taşınmaza değer katıp katmadığı tespit edilerek, şayet bu yatırımların taşınmaza değer kattığının tespit edilmesi halinde bunun davacı yanca talep edilebileceği gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 02.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları