1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. REHİNLİ ARACIN KAZAYA KARIŞMIŞ OLMASI – ALACAKLI REHİN HAKKININ SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ

REHİNLİ ARACIN KAZAYA KARIŞMIŞ OLMASI – ALACAKLI REHİN HAKKININ SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takibin itirazsız kesinleştiği ve rehinli aracın takip tarihinden sonra 25.9.2014 günü kazaya karıştığı anlaşılmıştır. Sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı üzerinde de devam eder. alacaklının rehin hakkı, sigorta tazminatı üzerinde devam edeceğinden, mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/10206 K: 2015/13585 K.T.: 14.05.2015

DAVA : Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 12.8.2014 tarihinde başlatılan taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte; alacaklının rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle A… A.Ş. nezdinde hasar dosyası açıldığından borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesini icra memurluğundan talep ettiği, icra memurluğunca rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle talebin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra memurluk işleminin kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda takibin itirazsız kesinleştiği ve rehinli aracın takip tarihinden sonra 25.9.2014 günü kazaya karıştığı anlaşılmıştır.

6102 Sayılı TTK’nın 1456 maddesi “Sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı üzerinde de devam eder” hükmünü içermektedir.

Bu durumda alacaklının rehin hakkı, sigorta tazminatı üzerinde devam edeceğinden, mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları