1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Hukuk Dairesi
  4. PROJEYE AYKIRILIĞIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ – DEĞİŞİKLİKLERİN ANAYAPININ STATİK DENGESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYİP ETKİLEMEMESİNİN SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEĞİ

PROJEYE AYKIRILIĞIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ – DEĞİŞİKLİKLERİN ANAYAPININ STATİK DENGESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYİP ETKİLEMEMESİNİN SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dış cephe duvarında yapılan değişikliğin ve eklentinin bağımsız bölümle birleştirilmesi için ara duvarın kaldırılması işleminin anayapının statik dengesini olumsuz etkilemiş olup olmaması da sonucu değiştirmez. Yasanın buyurucu hükümleri dikkate alınarak onaylı mimari projeye aykırılık oluşturan değişikliklerin projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu konulardaki istemlerin de reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi
E: 2008/10123 K: 2009/779 K.T.: 09.02.2009
Dava dilekçesinde projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y  K A R A R I
Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Davalının bağımsız bölümünün dış cephesinde yer alan pencereyi kapı haline getirdiği, bağımsız bölümü ile eklentisi arasındaki duvarı kaldırarak eklentiyi bağımsız bölümüne kattığı bilirkişi raporu ile saptanmıştır.
Kat Mülkiyeti Yasasının 4. maddesine göre bağımsız bölümlerin dış duvarları her halde ortak yer sayılır. Davalının anataşınmazın ortak yeri olan dış duvarda yer alan pencereyi kapı haline getirmesi aynı Yasanın 19. maddesinin ikinci fıkrasına ve dolayısıyla onaylı mimari projeye aykırılık oluşturmaktadır.
Aynı Yasanın 6. maddesi hükmüne göre eklenti, bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlerdir. Eklentiler ait olduğu bağımsız bölümlerin bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki eklentinin de tek başına maliki olur ise de, bu durum eklentinin yasal tanımına aykırılık oluşturacak biçimde bağımsız bölümle birleştirilerek ortadan kaldırılmasına olanak vermez.
Dış cephe duvarında yapılan değişikliğin ve eklentinin bağımsız bölümle birleştirilmesi için ara duvarın kaldırılması işleminin anayapının statik dengesini olumsuz etkilemiş olup olmaması da sonucu değiştirmez.
Yasanın buyurucu hükümleri dikkate alınarak, onaylı mimari projeye aykırılık oluşturan değişikliklerin projesine uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu konulardaki istemlerin de reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları