1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 6. Hukuk Dairesi
  4. OTEL OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZ – AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE – İZİN ALINMADAN ESASLI TADİLAT

OTEL OLARAK KİRALANAN TAŞINMAZ – AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE – İZİN ALINMADAN ESASLI TADİLAT

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, davalının kiralananda izin alınmadan esaslı tamirat ve tadilata girişmesi sebebiyle, mahkeme vasıtasıyla, davaya konu kiralananda tespit yaptırmış, bilirkişi aracılığıyla dava konusu taşınmazın zemin katındaki giriş cephesinde bulunan giriş kapısı ve pencere doğramalarının değiştirilerek, beyaz PVC doğrama olarak yapılmakta olduğu, doğramaların kasada kalmış olduğu, henüz camların takılmadığı, otelin girişindeki asma tavanın tadil edilmiş, dış cephe boyasının sarı renk olarak yeni uygulandığı tespit edilmiştir. Davacı ihtarname ile davalıya akde aykırı olduğu iddia olunan değişiklerin, 10 gün içinde eski hale getirilmesi, aksi takdirde akde muhalefet nedeniyle akdin feshi ve tahliye davası açacağını ihtar etmiş, bu ihtara rağmen yargılama sırasında yapılan keşif bilirkişi raporuna göre iddia olunan ve varlığı tespit edilen değişiklik ve tadilatların davalı tarafça eski hale getirilmediği görülmüştür. Bu durumda, davacı tarafça izin verilmemesine rağmen, kiralayanın rızası dışında, bilirkişi raporunda açıklanan zorunlu olmayan tadilatların, kullanılabilir halde teslim edilen kiralananda yapılmış olması sonucu akde aykırılık olgusunun gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Mahkemece, kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olmuştur.
T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi
E: 2011/1481 K: 2011/5759 K.T.: 03.05.2011
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, akde aykırılık işyeri ihtiyacı ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı vekilinin, akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesine ilişkin davanın reddine yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Davacı, otel olarak kiraya verilen davaya konu taşınmazda, davalının yazılı kira sözleşmesinin hususi şartlarının 5. maddesindeki “yazılı ve açık izin olmadan tadilat yapılamaz” hükmüne rağmen, ahşap olan otelin ön giriş kapısı ile pencerelerinin sökülerek, beyaz PVC (pimapen) olarak değiştirildiğini, otel girişindeki asma tavanın tadil edildiğini, otelin dış cephesinin beyaz iken sarı renge boyandığını, eski hale getirme ihtarına rağmen de akde aykırılığın devam ettiğini ileri sürerek kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı, akde aykırı davranmadığını, turizm acentalarının talebi uyarınca yapılması gerekli tadilatları davacı yapmadığı için kendilerinin yaptıklarını beyan ederek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece akde aykırı olduğu iddia edilen tamirat ve tadilat işlerinin düzenlenen bilirkişi raporuna göre esaslı nitelik teşkil etmediği, taşınmazın değerini arttırıcı nitelikte olduğu ve sırf turizm acentaları tarafından müşteri getirilebilmesi için yapıldığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen 09.06.2006 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile kullanılmaya elverişli işyeri-otel, demirbaş eşyaları ile birlikte davalıya kiralanmıştır. Taraflarca, sözleşmenin hususi şartlar 5. maddesinde “kiracı kira konusu yerde mal sahibinin yazılı ve açık izni olmadan tadilat yapamaz. Aksi durum tahliye nedenidir” şartı kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar. Davalı sözleşmedeki bu şart gereği 26.02.2007 keşide tarihli, 01753 yevmiye numaralı noter ihtarı ile davaya ve akde aykırılık olgusuna konu edilen tamir ve tadilatların davacı tarafından yerine getirilmesini istemiş, davacı 01.03.2007 keşide tarihli 01859 yevmiye numaralı cevabi ihtarı ile kiralananın otel olarak kullanılmaya elverişli olduğunu, çalışır vaziyette sağlam olarak teslim edildiğini, hiçbir tadilat ve tamirata gidilmesine izin vermediğini bildirmiştir.
Davacı, davalının kiralananda izin alınmadan esaslı tamirat ve tadilata girişmesi sebebiyle, 12.03.2007 tarihinde mahkeme vasıtasıyla, davaya konu kiralananda tespit yaptırmış, bilirkişi aracılığıyla dava konusu taşınmazın zemin katındaki giriş cephesinde bulunan giriş kapısı ve pencere doğramalarının değiştirilerek, beyaz PVC doğrama olarak yapılmakta olduğu, doğramaların kasada kalmış olduğu, henüz camların takılmadığı, otelin girişindeki asma tavanın tadil edilmiş, dış cephe boyasının sarı renk olarak yeni uygulandığı tespit edilmiştir. Davacı 26.04.2007 keşide tarihli 4043 yevmiye nolu ihtarname ile davalıya yukarıda belirtilen akde aykırı olduğu iddia olunan değişiklerin, 10 gün içinde eski hale getirilmesi, aksi takdirde akde muhalefet nedeniyle akdin feshi ve tahliye davası açacağını ihtar etmiş, 28.04.2007 tarihinde tebliğ edilen bu ihtara rağmen yargılama sırasında yapılan keşif ve 03.03.2008 günlü bilirkişi raporuna göre iddia olunan ve varlığı tespit edilen değişiklik ve tadilatların davalı tarafça eski hale getirilmediği görülmüştür. Bu durumda, davacı tarafça izin verilmemesine rağmen, kiralayanın rızası dışında, 03.03.2008 günlü bilirkişi raporunda açıklanan zorunlu olmayan tadilatların, kullanılabilir halde teslim edilen kiralananda yapılmış olması sonucu akde aykırılık olgusunun gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Mahkemece, kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda 2. bentte yazılı nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 03.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları