1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. OTEL DOKTORUNUN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMESİ SONUCU MAĞDURUN ÖLÜMÜ – ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ – GÖREV

OTEL DOKTORUNUN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMESİ SONUCU MAĞDURUN ÖLÜMÜ – ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ – GÖREV

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde kanunda tanımlanan taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta müteveffa ile müteveffanın konakladığı oteli işleten davalı şirket arasında hizmet alımına ilişkin sözleşme bulunduğu, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2015/29593 K: 2015/31562 K.T.: 02.11.2015
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davacılar, murisleri F..’in 10.09.2011 de tatil sebebiyle davalı şirket tarafından işletilen Ç.. A.. Y.. Oteline gittiğini, burada rahatsızlanarak davalı otelin doktoru tarafından muayene edilerek bir takım ilaçlar verildiğini, davacı Sibel’in davalı doktorla telefonda görüşerek eşi Ferit’i acile göndermelerini söylemesine rağmen davalı doktorun eşinin bir şeyi olmadığını söylediğini, otel görevlililerinin de gerekli müdahalelerin otel doktoru tarafından yapıldığını söylediklerini, eşi ile telefonda görüşmelerinde otel doktorunun eşine acilen bir uçak bileti alıp İstanbul’a dönmesi gerektiğini söylediğini ilettiğini, eşinin acilen bir arkadaşına uçak bileti aldırarak İstanbul’a dönmek için otelden ayrıldığını, yolda fenalaşması üzerine taksi şoförünün müteveffayı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğünü, burada eşinin vefat ettiğini, davalı doktorun müteveffayı en yakın hastaneye sevk yerine uçakla göndermek istemesi, müteveffa ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeyi yapmaması, otelden kaynaklanabilecek bir rahatsızlığı gizlemek için hareket etmesi, yanlış teşhis, tedavi ve ilaç uygulaması sebebiyle; davalı şirketin ise müteveffayı en yakın tam teşekküllü hastaneye sevk etmesi gerekirken otel şoförüyle havaalanına göndererek istihdam eden sıfatıyla sorumlu olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla her bir davacı için 5.000,00’er TL dan toplam 20.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile her bir davacı için 50.000,00’er TL dan toplam 200.000,00 TL manevi tazminatın ölüm tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizi ile birlikte davalılardan tahsilini istemişlerdir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
1- Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde kanunda tanımlanan taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta müteveffa ile müteveffanın konakladığı oteli işleten davalı şirket arasında hizmet alımına ilişkin sözleşme bulunduğu, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.
4077 sayılı Yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Diğer davalı T.Y. hakkındaki davanın da bu davalıya tebaen aynı mahkemede görülmesi gerekir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, tüketici mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, asliye hukuk mahkemesi sıfatı ile görülüp sonuçlandırılarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2- Bozma nedenine göre, davacıların temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birince bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları