1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN, TAŞINMAZDAKİ KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE REDDEDİLMESİ – KAMULAŞTIRILAN KISMIN İFRAZI İLE KALAN KISIM YÖNÜNDEN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN, TAŞINMAZDAKİ KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE REDDEDİLMESİ – KAMULAŞTIRILAN KISMIN İFRAZI İLE KALAN KISIM YÖNÜNDEN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Ortaklığın giderilmesi davalarından davaya konu taşınmazlarda kamulaştırma şerhi bulunduğu takdirde kamulaştırma belgeleri getirtilerek kamulaştırma işlemlerinin kesinleşip kesinleşmediği araştırılmalı, kamulaştırma kesinleşmişse kamulaştırılan kısmın ifrazı için davacıya uygun bir süre verilerek taşınmazın kalan kısmının ortaklığının giderilmesine karar verilmesi gerekir.

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2015/9433 K: 2017/1990 K.T.: 14.03.2017

DAVA: Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 10.02.2014 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 17.02.2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR: Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmaması halinde satış suretiyle giderilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davaya konu taşınmazın kamulaştırılmasına dair karar alındığı ve kararın kesinleştiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davalarından davaya konu taşınmazlarda kamulaştırma şerhi bulunduğu takdirde kamulaştırma belgeleri getirtilerek kamulaştırma işlemlerinin kesinleşip kesinleşmediği araştırılmalı, kamulaştırma kesinleşmişse kamulaştırılan kısmın ifrazı için davacıya uygun bir süre verilerek taşınmazın kalan kısmının ortaklığının giderilmesine karar verilmesi gerekir.

Somut olayda dosya içerisinde mevcut tapu kayıtlarına göre 3 parsel sayılı taşınmazda kamulaştırma şerhi bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece ilgili kurum olan …’na dava ihbar edilmiş ve kamulaştırmanın gerçekleşip gerçekleşmediği sorulmuştur. Kamulaştırmanın henüz gerçekleşmediğinin anlaşılmasına göre, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacının temyiz talebinin kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, 14.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları