1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 14. Hukuk Dairesi
  4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – BİRBİRİYLE ÇELİŞEN İKİ AYRI MİRASÇILIK BELGESİ – ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – BİRBİRİYLE ÇELİŞEN İKİ AYRI MİRASÇILIK BELGESİ – ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Mahkemece, birbiriyle çelişkili iki ayrı mirasçılık belgesi arasındaki çelişkinin giderilmesi konusunda davacı vekili tarafından açılması gereken davanın açılıp açılmadığı denetlenmeden ve dava açılmış ise HMK’nın 165. maddesi gereğince bekletici mesele yapılarak sonucu beklenmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, belirtilen sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi
E: 2014/13635 K: 2015/7111 K.T.: 25.06.2015

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 02.12.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.06.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı M.K. vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkiline murisi dedesinden kalan Tekirdağ İli, H… İlçesi, K… Köyü tapusuna kayıtlı 86, 129 ve 220 parsel sayılı taşınmazların hissedarı olduğunu, bu ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Davalı M.K. vekili, verasetteki eksiğin giderilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ve elde edilecek bedelin Hayrabolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/234- 256 esas ve karar sayılı A.K.’ya ait veraset ilamındaki hisseler gözönünde bulundurularak payları oranında malikleri arasında paylaştırılmasına karar verilmiştir.

Hükmü, davalı M.K. vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK’nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

Somut olaya gelince; mahkemece 03.06.2014 tarihli oturumda muris A.K.’nın mirasçılarını gösteren 2013/234- 256 ve 2013/408- 394 esas ve karar sayılı veraset ilamlarının birbiriyle çelişkili olduğu belirtilerek davacı vekiline veraset ilamlarının iptali ile yeni bir veraset ilamı çıkarılması için süre ve yetki verilmesine karar verildiği ayrıca bu ara kararı gereğince davacı vekiline dava açmak üzere 03.06.2014 tarihli 2013/395 esas sayılı bir yetki belgesi de düzenlenerek verildiği halde mahkemece bir sonraki oturumda davacı vekilinin beyanı alınarak davanın kabulüne karar verildiği görülmüştür.

Mahkemece, yukarıda esas ve karar numarası belirtilen birbiriyle çelişkili iki ayrı mirasçılık belgesi arasındaki çelişkinin giderilmesi konusunda davacı vekili tarafından açılması gereken davanın açılıp açılmadığı denetlenmeden ve dava açılmış ise HMK’nın 165. maddesi gereğince bekletici mesele yapılarak sonucu beklenmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, belirtilen sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 25.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları