1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 20. Hukuk Dairesi
  4. ORMAN TAHDİT HARİTASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ – ZİLYETLİK KAZANMA KOŞULLARI

ORMAN TAHDİT HARİTASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZ – ZİLYETLİK KAZANMA KOŞULLARI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Uzman orman bilirkişisi tarafından kesinleşmiş orman tahdit haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan uygulama ve araştırmada çekişmeli taşınmazların tamamının orman tahdidi dışında kalan ve orman sayılmayan yerlerden olduğu, kesinleşmiş tahditten itibaren 20 yılın geçtiği ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddelerinde düzenlenen zilyetlikle kazanma koşullarının da tespit malikleri ile birleştirilen dosya davacısı … lehine oluştuğu anlaşıldığına ve yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
E: 2015/2633 K: 2015/10652 K.T.: 05.11.2015
DAVA : BİR.DOS.DAVACISI: …
DAVALILAR : … ve Ark.
Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Kadastro çalışmaları sırasında … ili, … ilçesi, …köyü 105 ada 520 parsel sayılı, 3.499 m2; 105 ada 521 parsel sayılı 750 m2 ve 105 ada 522 parsel sayılı 8.032 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar, tarla niteliğiyle 20.08.1935 tarih ve 991 sıra, 47 cilt, 71 sahife, 5514 m2 yüzölçümlü tapu senedine dayanılarak …, … adına tesbit edilmiştir.Asıl dosyada davacı …, 105 ada 520, 521 ve 522 parsel sayılı taşınmazların dayanak tapu kaydının sınırının orman olduğu, fiili durumda da taşınmazın sınırının orman ile çevrili olduğu ve sınırının sabit olmadığı, bu sebeple tapu kayıt miktar fazlasının Hazine adına tespit ve tescili gerektiği iddisıyla dava açmış; birleştirilen dosyada davacı … 105 ada 522 parsel sayılı taşınmazı …l’dan 2003 yılında köy senedi ile devraldığını belirterek davalılar adına yapılan tespitin iptali ile adına tespit ve tescil talep etmiş, her iki dosya aralarındaki irtibat sebebiyle birleştirilmiştir.Mahkemece yapılan yargılama sonucunda …nin davasının reddine, davacı … davasının kabulüyle 105 ada 522 parselin tespitinin iptali ile davacı adına tespit ve tapuya tesciline, 105 ada 520 ve 521 parsellerin tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava, kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde 13.03.2006 tarihinde ilanı yapılmış genel arazi kadastrosu, 6831 Sayılı Kanuna göre yapılmış ve 17.03.1971 tarihinde kesinleşmiş orman kadastrosu, 31.05.2005 tarihinde ilân edilmiş 2/B maddesi çalışması bulunmaktadır.
SONUÇ : İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman orman bilirkişisi tarafından kesinleşmiş orman tahdit haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan uygulama ve araştırmada çekişmeli taşınmazların tamamının orman tahdidi dışında kalan ve orman sayılmayan yerlerden olduğu, kesinleşmiş tahditten itibaren 20 yılın geçtiği ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddelerinde düzenlenen zilyetlikle kazanma koşullarının da tespit malikleri ile birleştirilen dosya davacısı … lehine oluştuğu anlaşıldığına ve yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince harç alınmasına yer olmadığına 05/11/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları