1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. OKUL MASRAFLARININ KARŞILANMASINA DAİR İLAM – İLAMIN İNFAZI – TAKİBİN KESİNLEŞMESİ

OKUL MASRAFLARININ KARŞILANMASINA DAİR İLAM – İLAMIN İNFAZI – TAKİBİN KESİNLEŞMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Borçlu babaya yüklenen okul taksitleri yönünden likit bir miktar belirlenmediği, ayrıca servis ve yemek parası olarak da alacaklı lehine likit bir alacak kararlaştırılmadığı görülmektedir. Bu nedenle anılan alacak kalemleri için ilamlı takip yapılması mümkün olmayıp; icra takibinin, bilirkişi raporunun 1 no’lu bendinde de açıklandığı üzere iptaline karar verilmesi gerekirken dar yetkili İcra Mahkemesi’nde yargılama ve hesaplama yapılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2015/15914 K: 2015/18274 K.T.: 14.10.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 17/12/2013
NUMARASI : 2011/1093-2013/903
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; vekil edeni aleyhine başlatılan ilamlı takibe dayanak boşanma ilamı ve ilamda onaylanmasına karar verilen protokolde müşterek çocuğun okul taksitlerinin baba tarafından karşılanacağının kararlaştırıldığını ancak herhangi bir miktar belirtilmediğini, takipte talep edilen alacak kalemlerinin neye ilişkin olduğunun açıklanmadığını, müvekkilinin takibe dayanak ilamdan kaynaklanan bir borcu bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini istemiş, Mahkemece, şikayetin kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine; hüküm, borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
HGK’nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517Esas-1997/776 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere “…ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Mahdut yetkili İcra Mahkemesi Hakimi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir.”
Takibe dayanak ilamın hüküm bölümünün 5 nolu bendinde onaylanmasına karar verilen protokolün incelenmesinde; borçlu babaya yüklenen okul taksitleri yönünden likit bir miktar belirlenmediği, ayrıca servis ve yemek parası olarak da alacaklı lehine likit bir alacak kararlaştırılmadığı görülmektedir. Bu nedenle anılan alacak kalemleri için ilamlı takip yapılması mümkün olmayıp; icra takibinin, bilirkişi raporunun 1 nolu bendinde de açıklandığı üzere iptaline karar verilmesi gerekirken dar yetkili İcra Mahkemesi’nde yargılama ve hesaplama yapılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 14.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları