1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. ÖDENMEYEN KİRA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAHSİLİ – KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KİRA SÖZLEŞMESİ – KİRA YARDIMININ BAŞLAYACAĞI TARİHİN TESPİTİ

ÖDENMEYEN KİRA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAHSİLİ – KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KİRA SÖZLEŞMESİ – KİRA YARDIMININ BAŞLAYACAĞI TARİHİN TESPİTİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında davalıyla imzaladıkları sözleşme gereğince taşınmazı tüm ilişikleri kestikten sonra boş olarak teslim ettiği halde kira bedeli ödenmediğini ileri sürerek, ödenmeyen kira bedelinin tespit ve tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, taşınmazın yıkım ekipleri tarafından teslim alınmadığını, taşınmazın öncelikli yıkım bölgesinde olmadığını, sözleşme gereğince teslim tarihinin kendileri tarafından henüz belirlenmediğini savunmuştur. Mahkemece keşif de yapılmak suretiyle taşınmazın yıkılıp yıkılmadığı, yıkılmışsa ne zaman yıkıldığı, taşınmazın tapusunun davalıya devredilip devredilmediği, devredilmişse ne zaman devredildiği, davaya konu taşınmazın bulunduğu yerdeki komşu taşınmazların davalı tarafça teslim alınıp alınmadığı hususları araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2014/16911 K: 2014/23116 K.T.: 08.07.2014
DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı ile 26.06.2009 tarihinde Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sözleşme imzaladıklarını, sözleşme gereğince taşınmazı tüm ilişikleri kestikten sonra boş olarak davalıya teslim ettiği halde davalının kira yardımı yapmadığını ileri sürerek, fazlası saklı kalmak üzere 1.000 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının davalı tarafından belirlenip bildirilmiş herhangi bir tarih olmadan kendiliğinden kira başlangıcını belirlemesinin sözleşmeye uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında davalıyla imzaladıkları sözleşme gereğince taşınmazı tüm ilişikleri kestikten sonra boş olarak teslim ettiği halde kira bedeli ödenmediğini ileri sürerek, ödenmeyen kira bedelinin tespit ve tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, taşınmazın yıkım ekipleri tarafından teslim alınmadığını, taşınmazın öncelikli yıkım bölgesinde olmadığını, sözleşme gereğince teslim tarihinin kendileri tarafından henüz belirlenmediğini savunmuştur. Taraflar arasında imzalanan Arsa ve Tesis Karşılığı Konut Sözleşmesiyle tesisin tüm ilişikleri kesilerek boş olarak teslim edildiği tarihi takip eden aydan itibaren hak sahibine kira yardımı yapılacağının kararlaştırıldığı, davacının su ve elektrik aboneliklerini kestirerek 03.10.2012 tarihinde kira yardımı hususunda davalıya başvurduğu dosya kapsamından anlaşılmakta olup bu hususlar çekişmesizdir. Uyuşmazlık, kira yardımının başlayacağı tarihin hangisi olacağı noktasındadır. Mahkemece yeterli araştırma yapılmadan davacının davalı tarafından belirlenip bildirilmiş herhangi bir tarih olmadan kendiliğinden kira başlangıcını belirlemesinin sözleşmeye uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Eksik incelemeyle hüküm kurulamaz. Öyle olunca mahkemece keşif de yapılmak suretiyle taşınmazın yıkılıp yıkılmadığı, yıkılmışsa ne zaman yıkıldığı, taşınmazın tapusunun davalıya devredilip devredilmediği, devredilmişse ne zaman devredildiği, davaya konu taşınmazın bulunduğu yerdeki komşu taşınmazların davalı tarafça teslim alınıp alınmadığı hususları araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları