1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ – İCRA MEMURUNA HAVALE ETTİRİLİP İCRA TUTANAĞINA YAZDIRILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ – TUTANAĞA GEÇİRİLMEMİŞ İTİRAZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE KABUL EDİLMEYECEĞİ

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ – İCRA MEMURUNA HAVALE ETTİRİLİP İCRA TUTANAĞINA YAZDIRILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ – TUTANAĞA GEÇİRİLMEMİŞ İTİRAZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE KABUL EDİLMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İİK’nın 8. ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 22/2 maddesi gereğince; icra ve iflas daireleri, yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları, ilgililer ve icra müdürü veya muavini veya katibi tarafından imzalanır. Ödeme emrine itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Çünkü ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK.13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.- 2009/182 K). İcra müdürlüğünce, itiraz dilekçesi tarihinin önceki bir tarih olarak bildirilmesine itibar edilemez. Borçluya “örnek 7” ödeme emrinin 11.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun 12.05.2015 tarihli itiraz dilekçesinin icra müdür yardımcısı tarafından havale edilip imzalandığı ancak tutanağa geçirilmediği, ayrıca itiraz dilekçesinin UYAP sistemine 25.05.2015 tarihinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük süreden sonra kaydedildiği görülmektedir. Bu durumda borçlunun itirazının süresinde olduğunun kabulü mümkün değildir. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/21649 K: 2015/31367 K.T.: 11.12.2015
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı icra mahkemesine başvurusunda, takip borçlusu hakkında genel haciz yoluyla girişilen takipte ödeme emrinin 11/05/2015 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine yasal sürede itiraz edilmediğinden 21/05/2015 tarihinde borçlunun hesaplarına haciz konulmasının talep edildiğini, bilahare icra müdürlüğünün bu kararından dönerek 25/05/2015 tarihinde takibin kesinleşmediğinden bahisle haczi kaldırdığını, oysa icradosyası ve uyap kayıtları incelendiğinde icra dosyasına yasal süresi içinde ibraz edilmiş bir itiraz dilekçesinin bulunmadığını ileri sürerek haczin kaldırılmasına ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 8. ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 22/2. maddesi gereğince, icra ve iflas daireleri, yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları, ilgililer ve icra müdürü veya muavini veya katibi tarafından imzalanır.
Ödeme emrine itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Çünkü ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK.13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.- 2009/182 K). İcra müdürlüğünce, itiraz dilekçesi tarihinin, önceki bir tarih olarak bildirilmesine itibar edilemez.
Somut olayda, borçluya örnek 7 ödeme emrinin 11.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun 12.05.2015 tarihli itiraz dilekçesinin, icramüdür yardımcısı …tarafından havale edilip imzalandığı, ancak tutanağa geçirilmediği, ayrıca itiraz dilekçesinin, UYAP sistemine 25.05.2015 tarihinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük süreden sonra kaydedildiği görülmektedir. Bu durumda borçlunun itirazının süresinde olduğunun kabulü mümkün değildir.
O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları