1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 3. Hukuk Dairesi
  4. NAFAKA DAVALARININ ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLERDEN OLDUĞU – KATILMA YOLUYLA TEMYİZİN, ASIL TEMYİZ TALEBİNE SIKI SIKIYA BAĞLI BİR HAK OLDUĞU

NAFAKA DAVALARININ ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLERDEN OLDUĞU – KATILMA YOLUYLA TEMYİZİN, ASIL TEMYİZ TALEBİNE SIKI SIKIYA BAĞLI BİR HAK OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Katılma yoluyla temyiz hakkı, asıl temyiz talebine sıkı sıkıya bağlı bir hak olup, diğer tarafın asıl temyiz dilekçesinin normal temyiz süresi içerisinde ve kendisi yönünden temyizi kabil bir karara karşı verilmiş olması koşulu ile sınırlandırılmıştır.

T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi
E: 2016/22278 K: 2016/15566 K.T.: 20.12.2016

DAVA: Taraflar arasındaki nafakaların artırılmasına, nafakanın kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, davalı-karşı davacı vekili (duruşma istemli) ve davacı-karşı davalı vekili (katılma istemli) tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) Davalı – karşı davacı tarafın temyiz isteminin incelenmesinde;

Nafaka davaları, adli tatilde görülecek davalardandır (HMK madde 103/1-b).

İlam, temyiz eden davalı – karşı davacı tarafa 02.08.2016 gününde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise HUMK’un 432. maddesinde öngörülen onbeş günlük yasal süre geçirildikten sonra 08.09.2016 tarihinde verilmiştir. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 3/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay tarafından da karar verilebilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı – karşı davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, peşin harcın istenmesi halinde iadesine,

2-) Davacı – karşı davalı tarafın temyiz isteminin incelenmesinde;

Davacı – karşı davalı taraf hükmü tebliğden sonraki 15 gün içinde temyiz etmeyip, davalı – karşı davacı tarafın temyiz dilekçesine verdiği cevapla birlikte (katılma yoluyla) temyiz etmiştir.

Ancak; katılma yoluyla temyiz hakkı, asıl temyiz talebine sıkı sıkıya bağlı bir hak olup, diğer tarafın asıl temyiz dilekçesinin normal temyiz süresi içerisinde ve kendisi yönünden temyizi kabil bir karara karşı verilmiş olması koşulu ile sınırlandırılmıştır.

SONUÇ: Davalı – karşı davacı tarafın temyiz itirazı yukarda belirtildiği üzere reddedilmiştir. Bu sebeple davacı – karşı davalı vekilinin katılma yoluyla temyiz isteminin de REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 20.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları