1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 7. Hukuk Dairesi
  4. MÜŞTERİLERİYLE UYGUNSUZ YAKALANAN İŞÇİ – İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ NEDENİ – İBRANAMEDE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI YANINDA “ŞAYET BUNLAR VARSA” İBARESİNE RAĞMEN İŞVERENİN TAZMİNATLARINI ÖDEYEREK İŞÇİYİ ÇIKARMA İRADESİNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

MÜŞTERİLERİYLE UYGUNSUZ YAKALANAN İŞÇİ – İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ NEDENİ – İBRANAMEDE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI YANINDA “ŞAYET BUNLAR VARSA” İBARESİNE RAĞMEN İŞVERENİN TAZMİNATLARINI ÖDEYEREK İŞÇİYİ ÇIKARMA İRADESİNDE OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dairemizin “…Feshe konu olan olayda, davacı bir otel müşterisi ile mesai saatleri içerisinde ve görev yeri dışında uygunsuz bir vaziyette görülmüştür. Bu durum otelin saygınlığını zedeleyeceği gibi işçinin, işverene karşı olan sadakat yükümlülüğüne de aykırı bir harekettir. Mahkemece, işveren feshinin haklı nedene dayandığı gözetilmeden, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.” gerekçesi ile verdiği bozma kararının usul ve yasaya uygun olmasına ve özellikle ibranamede kıdem ve ihbar tazminatı yazılı olmasına rağmen parantez içinde “şayet bunlar varsa” ibaresinin yer alması karşısında matbu ve boşluk doldurma sureti ile düzenlendiği anlaşılan ibranamenin işverenin davacı işçiyi kıdem ve ihbar tazminatı ödeyerek işten çıkarma iradesinde olduğunu gösterdiğini kabul etmenin mümkün olmadığının anlaşılmasına ve yerleşik uygulamanın da bu yönde bulunmasına göre direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından kararın bozulması gerekmektedir.
T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi
E: 2015/7480 K: 2015/3188 K.T.: 03.03.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu ve Dairemizin 6352 Sayılı Kanunun 40.maddesiyle eklenen 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesi uyarınca öncelikle inceleme yetkisi olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, gereği görüşüldü:
KARAR : Dairemiz ile yerel mahkeme arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı sebeple dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
Dairemizin “… Feshe konu olan olayda, davacı bir otel müşterisi ile mesai saatleri içerisinde ve görev yeri dışında uygunsuz bir vaziyette görülmüştür. Bu durum otelin saygınlığını zedeleyeceği gibi işçinin, işverene karşı olan sadakat yükümlülüğüne de aykırı bir harekettir. Mahkemece, işveren feshinin haklı nedene dayandığı gözetilmeden, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.” gerekçesi ile verdiği bozma kararının usul ve yasaya uygun olmasına ve özellikle ibranamede kıdem ve ihbar tazminatı yazılı olmasına rağmen parantez içinde “şayet bunlar varsa” ibaresinin yer alması karşısında matbu ve boşluk doldurma sureti ile düzenlendiği anlaşılan ibranamenin işverenin davacı işçiyi kıdem ve ihbar tazminatı ödeyerek işten çıkarma iradesinde olduğunu gösterdiğini kabul etmenin mümkün olmadığının anlaşılmasına ve yerleşik uygulamanın da bu yönde bulunmasına göre direnme kararının yerinde olmadığı anlaşıldığından,
SONUÇ : Temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun geçici ek 2. maddesi uyarınca yetkili ve görevli Yargıtay H.G.K.’na Gönderilmesine, 03.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları