1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 5. Daire
  4. MÜŞTEREK KARARNAME İLE ATANANLAR – BAŞBAKANLIĞIN DA HASIM GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ

MÜŞTEREK KARARNAME İLE ATANANLAR – BAŞBAKANLIĞIN DA HASIM GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Birden fazla İdarenin taraf olduğu idari davalardan Müşterek kararnamelerle ilgili olarak açılanlar ve bunlarla ilgili icra işlemlerin, davaya taraf olan tüm İdarelerin vekili sıfatıyla, müşterek kararnameyi teklif eden bakanlığın hukuk birimince takip ve müdafaa edilir. dava konusu işlemin müşterek kararnameyle yapılmış olması nedeniyle Başbakanlığın da davalı konumunda bulunması gerektiği halde, İdare Mahkemesince Başbakanlık davalı konumuna alınmaksızın, eksik hasımla uyuşmazlığın karara bağlanmıştır.Başbakanlığın da Mahkeme tarafından hasım mevkiine alınarak karar verilmesi gerekirken, dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile …nın husumetiyle tekemmül ettirilmesi suretiyle karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.
T.C.
Danıştay
5. Daire
E: 2015/1770 K: 2015/6882 K.T.: 08.09.2015

İsteğin Özeti : Denizli İdare Mahkemesince verilen 17/02/2015 günlü, E:2014/1045; K:2015/80 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : M…

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürü olan davacının, başka bir göreve atanmak üzere görevden alınmasına ilişkin 26/07/2014 günlü, 2014/807 sayılı Müşterek Kararname ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı emrinde uzman kadrosuna atanmasına ilişkin 06/08/2014 günlü, 49856 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali ve işlemler nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Denizli İdare Mahkemesince, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığından iptali ile işlemler nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı İdareler, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

2.11.2011 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla idarenin taraf olduğu idari davalardan;

a) Müşterek kararnamelerle ilgili olarak açılanlar ve bunlarla ilgili icra işlemleri, davaya taraf olan tüm idarelerin vekili sıfatıyla, müşterek kararnameyi teklif eden bakanlığın hukuk birimince takip ve müdafaa edilir.

b) Bakanlar Kurulu kararları ve düzenleyici işlemlerle ilgili açılan ve Başbakanlığın da taraf olduğu davalardan, Başbakanlıkça bu hususta takip yetkisi verilenler ile bu davalarla ilgili icra işlemleri, Başbakanlığın da vekili sıfatıyla, takip yetkisi verilen ilgili idare hukuk birimince takip ve müdafaa edilir.” hüküm altına alınmıştır.

Anılan madde gereğince, birden fazla İdarenin taraf olduğu idari davalardan Müşterek kararnamelerle ilgili olarak açılanlar ve bunlarla ilgili icra işlemlerin, davaya taraf olan tüm İdarelerin vekili sıfatıyla, müşterek kararnameyi teklif eden bakanlığın hukuk birimince takip ve müdafaa edileceği; davayı takip ve müdafaa yetkisinin müşterek kararnameyi teklif eden bakanlığın hukuk birimine verilmesinin, kararnamenin tesisinde etkisi olan Başbakanlığın davada hasım mevkiinde olmayacağı anlamına gelmediği; nitekim bu hususun, maddede ”birden fazla idarenin taraf olduğu davalardan” ibaresiyle doğrulandığı; dava konusu işlemin müşterek kararnameyle yapılmış olması nedeniyle Başbakanlığın da davalı konumunda bulunması gerektiği halde, İdare Mahkemesince Başbakanlık davalı konumuna alınmaksızın, eksik hasımla uyuşmazlığın karara bağlanmıştır.

Bu durumda; Başbakanlığın da Mahkeme tarafından hasım mevkiine alınarak karar verilmesi gerekirken, dosyanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile nın husumetiyle tekemmül ettirilmesi suretiyle karar verilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle, Denizli İdare Mahkemesince verilen 17/02/2015 günlü, E:2014/1045; K:2015/80 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 08/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları