1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL – ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL – ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davada sözleşmenin iptali istenilmemiş, sanki oluşan bir sicil kaydı varmış gibi tapusunun iptali ile tescil talebinde bulunulmuştur. Öyle ise, sözleşme henüz sicile yansımadığına göre, tapu iptal ve tescil istemli davanın dinlenilmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken HUMK’un 74.maddesi hükmü göz ardı edilerek istek dışına çıkılmak suretiyle ölünceye kadar bakım akdinin iptaline karar verilmiş olması isabetsizdir.

T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2009/12612 K: 2010/3260 K.T.: 23.03.2010
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil olmazsa, tenkis isteğine ilişkindir.
Mahkemece, ölünceye kadar bakım akdinin iptaline karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; tarafların miras bırakanı E.’nin maliki olduğu 679 ada 54 nolu parseli ölünceye kadar bakma akdiyle oğlu davalı İ.H.’ye temlik ettiği anlaşılmaktadır.
Davacı, miras bırakanın yapmış olduğu bu temlikin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, tapu iptal ve tescil isteğinde bulunmuş olup, Mahkemece akdin iptaline karar verilmiştir.
Miras bırakanın Borçlar Kanunu’nun 511. ve takip eden maddelerinde öngörülen ölünceye kadar bakım akdiyle taşınmazı davalıya temlik ettiği ancak buna bağlı olarak infaz yapılarak bir sicil kaydının oluşmadığı halen taşınmaz kaydının miras bırakan üzerinde olduğu kayden sabittir.
Davada sözleşmenin iptali istenilmemiş, sanki oluşan bir sicil kaydı varmış gibi tapusunun iptali ile tescil talebinde bulunulmuştur.
Öyle ise, sözleşme henüz sicile yansımadığına özellikle 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının somut olaya uygulama yeri bulunmadığına göre, tapu iptal ve tescil istemli davanın dinlenilmesine yasal olanak bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken HUMK’un 74.maddesi hükmü göz ardı edilerek istek dışına çıkılmak suretiyle ölünceye kadar bakım akdinin iptaline karar verilmiş olması isabetsizdir.
Davalının, temyiz itirazları bu yön itibarıyla yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 24.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 750.00.-TL. duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, 23.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları