1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL – FARKLI YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR – YETKİ

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL – FARKLI YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR – YETKİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: HMK’nın 12/3. maddesinde, davanın birden fazla taşınmaza yönelik olarak açılması halinde, taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2014/6831 K: 2015/9667 K.T.: 02.07.2015
Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil-alacak davası sonunda, yerel mahkemenin yetkisizliğine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve mirasçılar adına tescil, olmadığı takdirde alacak isteğine ilişkin olup, İzmir ve Seferihisar’da bulunan taşınmazlar hakkında açılmıştır.
Mahkemece, İzmir’de bulunan taşınmaz hakkındaki dava tefrik edilerek Seferihisar’da bulunan taşınmazla ilgili eldeki davada taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Gerçekten de, anılan davaların taşınmazın aynına ilişkin olduğu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 12/1. madesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerektiği açıktır.
Ne var ki, HMK’nın 12/3. maddesinde, davanın birden fazla taşınmaza yönelik olarak açılması halinde, taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Hal böyle olunca; HMK’nın 12/3. maddesi gözetilerek işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yetkisizlik kararı verilmesi isabetsizdir.
Davacının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları