1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. MUHAFAZA TEDBİRİ – HACİZ TALEBİ – HACZİN GEÇERLİLİĞİ – FERAGAT 

MUHAFAZA TEDBİRİ – HACİZ TALEBİ – HACZİN GEÇERLİLİĞİ – FERAGAT 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Dosya alacaklısının feragatinden önce icra müdürlüğünce dosya alacağı üzerine haciz konulmasına karar verildiğinden, daha sonra yapılan feragat haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden, onun yönünden hüküm ifade etmez. Bir diğer ifadeyle haczi geçersiz kılmaz.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2012/5505 K: 2012/22696 K.T.: 27.06.2012
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :
KARAR: Şikayetçi alacaklının Antalya 11. İcra Müdürlüğü’nün 2009/3385 esas sayılı dosyasından borçlunun alacaklı olduğu Antalya 3.İcra Müdürlüğü’nün 2009/18091 esas sayılı dosyasındaki alacağı üzerine 12.11.2009 tarihinde haciz konulduğunu, buna rağmen 24.11.2009 tarihinde anılan dosyanın alacaklısının feragati sebebiyle takip dosyasının ve dosyadaki hacizlerin işlemden kaldırılmasına karar verildiğini ileri sürerek anılan işlemin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.
Alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce haciz talebinin kabul edildiğinin tutanağa yazılmasıyla haciz gerçekleşmiş olur. Bir diğer anlatımla haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Haciz müzekkeresinin gönderilip gönderilmemesi veya gereğinin yerine getirilip getirilmemesi geçerliliğini etkilemez. Zira bu işlemler muhafaza tedbiridir.
Somut olayda dosya alacaklısının feragatinden önce icra müdürlüğünce dosya alacağı üzerine haciz konulmasına karar verildiğinden, daha sonra yapılan feragat haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden, onun yönünden hüküm ifade etmez. Bir diğer ifadeyle haczi geçersiz kılmaz.
O halde mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları