1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. MÜDAFİİ İSTEMEDİĞİNİ BEYAN EDEN SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARAR – MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEDEN KESİNLEŞMEYECEĞİ

MÜDAFİİ İSTEMEDİĞİNİ BEYAN EDEN SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARAR – MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEDEN KESİNLEŞMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Müdafii ile hiç yüz yüze gelmeyen ve savunmasında müdafi istemediğini beyan eden sanığa yokluğunda verilen mahkumiyet hükmü tebliğ edilmediğinden kesinleşmeyeceği, müdafinin hükmü temyiz etmemesi işleminden sorumlu tutulamayacağı cihetle, sanığın öğrenme üzerine verdiği temyiz dilekçesinin süresinde olduğunun kabulü gerekir.
T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2016/1694 K: 2016/4310 K.T.: 10.05.2016
29.09.2015 tarihinde sanık yokluğunda verilen hükmün, sanık müdafii olduğunu beyanla 18.07.2014 tarihinde vekaletname ibraz eden ancak duruşmaları takip etmeyen sanık müdafiine 18.12.2015 tarihinde tebliğ edildiği, sanık müdafiinin hükmü temyiz etmediği, bunun üzerine sanığın 07.01.2016 tarihinde öğrenme üzerine hükmü temyiz ettiği, sanığın dosyaya adı geçen vekaletnamenin sunulduğu tarihten sonra 08.07.2015 tarihli savunmasında müdafi istemediğini beyan etmesi karşısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18.03.2008 gün ve 7/56 Sayılı kararında açıklandığı üzere, müdafi ile hiç yüz yüze gelmeyen ve savunmasında müdafi istemediğini beyan eden sanığa yokluğunda verilen mahkumiyet hükmü tebliğ edilmediğinden kesinleşmeyeceği, müdafinin hükmü temyiz etmemesi işleminden sorumlu tutulamayacağı cihetle, sanığın öğrenme üzerine verdiği 07.01.2016 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde olduğunun kabulü ile, 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’un 311. maddesi hükmüne göre, eski hale getirme istemiyle birlikte temyiz talebinde de bulunulması halinde, inceleme merciinin Yargıtay’ın ilgili dairesi olduğundan, mahkemenin temyiz talebinin reddine dair ek kararın hukuken geçersiz olduğu belirlenerek, mahkumiyet hükmünün yapılan incelenmesinde gereği görüşüldü:
KARAR: 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
SONUÇ: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 10.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları