1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Ceza Dairesi
  4. MÜDAFİ BARO TARAFINDAN ATANDIĞI HALDE SANIK LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ – DOLANDIRICILIK (SAHTE SAĞLIK RAPORUYLA MAAŞ ALMA)

MÜDAFİ BARO TARAFINDAN ATANDIĞI HALDE SANIK LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ – DOLANDIRICILIK (SAHTE SAĞLIK RAPORUYLA MAAŞ ALMA)

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanık müdafinin, sanığın vekaletname ile yetkilendirdiği avukatı olmadığı, talebi üzerine baro tarafından atanmış olduğu anlaşıldığına göre, beraat etmiş olan sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi hukuka aykırıdır; fakat bu husus bozmayı gerektirmediğinden hüküm düzeltilerek onanmıştır.
T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi
E: 2015/12891 K: 2015/7312 K.T.: 30.11.2015
DAVA VE KARAR: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın gerçekte özürlü olmadığı halde, içerik itibari ile sahte olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporunu kullanarak 01/01/2008 tarihinden itibaren maaş almak sureti ile dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; sanığın inkara yönelik savunması ve sanığın aldığı iddia edilen raporlarla ilgili doktorlar hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verilmiş olması nedeniyle, sanığın yüklenen suçları işlediğinin sabit olmadığı gerekçelerine dayanan beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

2.640 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine karar verilmiş ise de, sanık müdafii Av. S.. T..’nın sanığın talebi üzerine CMK hükümleri uyarınca Baro tarafından atanan müdafii olduğu, sanığın kendisinin vekaletname ile yetki verdiği vekili olmadığı anlaşıldığından, sanık lehine maktu vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümdeki “2.640 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesi” cümlesinin çıkartılması suretiyle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. Maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 322. Maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 30.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları