1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. MİRAS BIRAKANIN SAĞLIĞINDA MİRASÇILARI ARASINDA TAKSİM YAPMASI – HATA

MİRAS BIRAKANIN SAĞLIĞINDA MİRASÇILARI ARASINDA TAKSİM YAPMASI – HATA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Kök muris Havva’nın sağlığında çekişme konusu. taşınmazları ayrı ayrı dört çocuğuna harici olarak fiilen paylaştırdığı, bu paylaştırmadan sonra 10.03.2000 tarihinde resmi senetle ölünceye kadar bakma koşulu ile davalıya temlik ettiği anlaşılmaktadır. Kök murisin çekişme konusu taşınmazları fiili taksimden sonra resmi akit ile davalıya temlik etmiş olmakla taksim iradesinden vazgeçtiği gözetildiğinde davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2014/4640 K: 2015/4170 K.T.: 24.03.2015
Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, hata hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, kök muris Havva’nın sağlığında malvarlığını mirasçıları arasında paylaştırdığını, çekişme konusu 396 ve 1307 parsel sayılı taşınmazları haricen ifraz ederek bir kısım yerleri mirasbırakan Mehmet Ali’ye verdiğini, ancak sonradan taşınmazları ölünceye kadar bakma akti ile davalıya devrettiği sırada cahilliği sebebi ile Mehmet Ali’ye bırakılan yerleri de kapsayacak şekilde devir yaptığını ileri sürerek tapu iptal ve tescile karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davanın süresinde açılmadığını belirtip davanın reddini savunmuştur.
Davanın kabulüne ilişkin kararın temyizi üzerine Dairece, öncelikle hak düşürücü süre yönünden değerlendirme yapılması, davanın hak düşürücü süre içerisinde açıldığının saptanması halinde miras bırakanın sağlığında mirasçıları arasında taksim yapmasına rağmen çekişme konusu taşınmazları ölünceye kadar bakma akti ile davalı oğluna devrederek taksim iradesinden vazgeçmiş sayılıp sayılmayacağı hususu üzerinde durularak varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gereğine değinilerek bozulmuş olup, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmüne uyulan bozma ilamında taraflar arasındaki uyuşmazlığın hata hukuksal nedenine dayalı olduğu nitelendirilmiş ve mahkemece bozmaya uyulmuştur. Bozmaya uyulmuş olmakla tarafları yararına kazanılmış hak doğar ve orada belirtilen doğrultuda işlem ifa edilmek ve karar verilmek zorunluluğu meydana gelir. Bu husus kazanılmış hak kuralı gereğidir.
Mahkmece, bozma ilamı uyarınca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda her iki davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı görülmektedir.
Ne varki; kök muris Havva’nın sağlığında çekişme konusu 396 ve 1307 parsel sayılı taşınmazları ayrı ayrı dört çocuğuna harici olarak fiilen paylaştırdığı, bu paylaştırmadan sonra 10.3.2000 tarihinde resmi senetle ölünceye kadar bakma koşulu ile davalıya temlik ettiği anlaşılmaktadır.
O halde, kök murisin çekişme konusu taşınmazları fiili taksimden sonra resmi akit ile davalıya temlik etmiş olmakla taksim iradesinden vazgeçtiği gözetildiğinde davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 24.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları