1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. MESLEKİ MAZERET SEBEBİYLE DURUŞMAYA GELMEMEK – MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – SAVUNMA HAKKININ İHLAL EDİLMESİ 

MESLEKİ MAZERET SEBEBİYLE DURUŞMAYA GELMEMEK – MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – SAVUNMA HAKKININ İHLAL EDİLMESİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat istemidir. Davalı vekili, duruşması olduğundan bahisle mesleki mazereti sebebiyle duruşmaya katılmayacağını bildiren dilekçe göndermiştir. Mahkemece davalı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verildiği halde taraf vekilinin yokluğunda yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacı tarafın iddia ve savunma hakkı ihlal edilerek karar verilmesi hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2016/12286 K: 2017/127 K.T.: 13.01.2017
Dava ve karşı dava, kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı-karşı davacı vekili, karar duruşmasına, duruşması olduğundan bahisle mesleki mazereti sebebiyle duruşmaya katılmayacağını bildirir dilekçe göndermiş olup, mahkemece davalı-karşı davacı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verildiği halde taraf vekilinin yokluğunda yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacı tarafın iddia ve savunma hakkı ihlal edilerek karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Davacı-karşı davalı tarafından, davalı-karşı davacı aleyhine, davalı-karşı davacı vekili tarafından, davacı-karşı davalı aleyhine verilen dilekçeler ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; karşı davanın reddine dair verilen 30.09.2015 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Dava ve karşı dava, kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, karşı davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davalı-karşı davacı vekili, 30.09.2015 tarihli karar duruşmasına, duruşması olduğundan bahisle mesleki mazereti sebebiyle duruşmaya katılmayacağını bildirir dilekçe göndermiş olup, mahkemece davalı-karşı davacı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verildiği halde taraf vekilinin yokluğunda yargılamaya devam edilerek esas hakkında karar verilmiştir. Halbuki, davalı-karşı davacı vekilinin mazereti kabul edildiğine göre, yeni duruşma günü ve saati bildirilerek, usulün davalı-karşı davacı vekiline tanıdığı hakların kullanılmasına olanak sağlanmalıdır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 27. maddesi “Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini, içerir.” hükmünü düzenlemektedir.
Mahkemece, açıklanan yön gözetilmeyerek, davalı-karşı davacı tarafın iddia ve savunma hakkı ihlal edilerek yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı-karşı davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 13.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları