1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Hukuk Dairesi
  4. MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE KURUMCA SİGORTALIYA ÖDENEN TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA – EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ YERİN YETKİLİ OLDUĞU

MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE KURUMCA SİGORTALIYA ÖDENEN TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA – EYLEMİN GERÇEKLEŞTİĞİ YERİN YETKİLİ OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı şirketin ……… Gebze/Kocaeli adresindeki kuvars üretimi işyerinde çalışan sigortalının meslek hastalığına yakalanması sonucunda davacı Kurumca sigortalıya ödenen tedavi masraflarının davalı şirketten tahsili istemiyle açılan davada; mahkemece  davalı şirketin adresinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğuna karar verilmiş ise de; meslek hastalığına sebebiyet veren eylemin Gebze/Kocaeli’nde gerçekleştiği anlaşılmakla, mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araştırma ile yetkisizlik kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi
E: 2011/14080 K: 2011/20019 K.T.: 26.12.2011
Dava, sigortalıya ödenen tedavi masraflarının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde yetkisizlik kararı verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 16. maddesi; “haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.
Davaya konu somut olayda; davalı şirketin “……………. Gebze/Kocaeli” adresindeki kuvars üretimi işyerinde çalışan sigortalının meslek hastalığına yakalanması sonucunda davacı Kurumca sigortalıya ödenen tedavi masraflarının davalı şirketten tahsili istemiyle açılan davada; mahkemece HUMK 9. maddesi ve 5521 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince davalı şirketin adresinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğuna karar verilmiş ise de; meslek hastalığına sebebiyet veren eylemin Gebze/Kocaeli’nde gerçekleştiği anlaşılmakla, mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araştırma ile yetkisizlik kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 26.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları