1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. MENFİ TESPİT DAVASI İLAMININ KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE KONULAMAYACAĞI

MENFİ TESPİT DAVASI İLAMININ KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE KONULAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sözleşme doğrultusunda verildiği anlaşılan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait çekler nedeniyle davacının davalıya borcu bulunmadığının tespitine karar verilmiş olup, menfi tespit hükmü kurulan 10 adet çek ile tahsiline karar verilen bedel arasında bağlantı bulunmaktadır. İlam bir bütün olup İcra ve İflas Kanunu’nun 72/5. maddesi hükmüne göre kesinleşmeden takibe konulamaz. Bu nedenle, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir ve bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2015/22461 K: 2016/8337 K.T.: 05.05.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili, takip dayanağımenfi tespit ilamının kesinleşmeden takibe konulamayacağını belirterek takibin iptalini istemiş, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi üzerine, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Talep, İİK’nın 41. maddesi yollamasıyla İİK’nın 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’un 443/1 (HMK 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK 443/4 m.),
Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4.maddesi),
Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı), Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. madde), Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),
Sayıştay kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. madde).
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1),
Bu istisnai hükümlere göre, menfi tespit konulu ilamın anılan maddeler karşısında kesinleşmeden takibe konulabilmesi olanaklı değildir.
Somut olayda takip dayanağı ilamda;
“C) Taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği anlaşıldığından davacı tarafından davalıya ödenmiş olan 30.000,00 TL’nin temerrüt tarihi olan 26/03/2013 tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile DAVACIYA ÖDENMESİNE.
D) Sözleşme doğrultusunda verildiği anlaşılan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ait,
30/01/2013 vade tarihli 3001337 nolu 30.000,00 TL bedelli
28/02/2013 vade tarihli 3001038 nolu 10.000,00 TL bedelli
31/03/2013 vade tarihli 3001039 nolu 10.000,00 TL bedelli
30/04/2013 vade tarihli 3001040 nolu 10.000,00 TL bedelli
31/05/2013 vade tarihli 3001041 nolu 10.000,00 TL bedelli
30/06/2013 vade tarihli 3001042 nolu 10.000,00 TL bedelli
31/07/2013 vade tarihli 3001043 nolu 10.000,00 TL bedelli
31/08/2013 vade tarihli 3001044 nolu 10.000,00 TL bedelli
30/09/2013 vade tarihli 3001045 nolu 10.000,00 TL bedelli
31/10/2013 vade tarihli 3001046 nolu 10.000,00 TL bedelli çekler nedeniyle davacının davalıya borcu bulunmadığının TESPİTİNE” karar verilmiş olup, menfi tespit hükmü kurulan 10 adet çek ile tahsiline karar verilen bedel arasında bağlantı bulunmaktadır. İlam bir bütün olup İcra ve İflas Kanunu’nun 72/5. maddesi hükmüne göre kesinleşmeden takibe konulamaz.
Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 05.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları