1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. MEDENİ KANUN M.194’E DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE –  TALEBİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

MEDENİ KANUN M.194’E DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE –  TALEBİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Türk Medeni Kanununun 194. maddesinden kaynaklanan bu isteğin evlilik birliği devam ettiği sürece ileri sürülmesi mümkün olup; kanunda zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi tutulmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkemece, davanın, Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi olduğu kabul edilerek, delillerin bu çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; hatalı nitelendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2013/14661 K: 2014/1187 K.T.: 21.01.2014
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca tümüne yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme ise hakime aittir (HMK md.33, 04.06.1958 T. 21.01.201415/6 sayılı YİBK). Dava dilekçesine göre; davacı eşin talebi, davalı eş Mehmet adına kayıtlı olup; aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın açık rızası alınmadan satılmış olması nedeniyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi uyarınca satışla oluşturulan tapu kaydının iptali ile önceki maliki olan davalı eş Mehmet adına tesciline ilişkindir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194. maddesinden kaynaklanan bu isteğin evlilik birliği devam ettiği sürece ileri sürülmesi mümkün olup; kanunda zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi tutulmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkemece, davanın, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi olduğu kabul edilerek, delillerin bu çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; hatalı nitelendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 21.01.2014 tarihinde karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları