1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ – ZAMANAŞIMI – TECAVÜZDEN HABERDAR OLUNDUĞU TARİHTEN İTİBAREN 1 YILLLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ

MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ – ZAMANAŞIMI – TECAVÜZDEN HABERDAR OLUNDUĞU TARİHTEN İTİBAREN 1 YILLLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet : Davacı vekili, davalının müvekkilinin markasına vaki tecavüzün önlenmesini, davalı şirketin haksız marka basılı her türlü evrak, broşür ve ürünlerin toplattırılarak muhafaza altına alınmasını, ve maddi manevi tazminat talep etmiştir.Davalı vekilinin zamanaşımı definde bulunması üzerine davacının davalı tarafın tecavüzünden haberdar olduğu tarihten itibaren 1 yıllık zamanşımı süresi geçmiş olduğundan, zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi doğrudur.
 
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2015/1825 K: 2015/6873 K.T.: 13.05.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 27/11/2014 tarih ve 2014/206-2014/228 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülenay Ersan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin TSE ibareli markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin doğal gaz bağlantı hortumlarının tanıtım katalogları üzerinde ”TSE ex” markasını kullandığını ileri sürerek, davalının müvekkilinin markasına vaki tecavüzün önlenmesini, davalı şirketin haksız marka basılı her türlü evrak, broşür ve ürünlerin toplattırılarak muhafaza altına alınmasını, 4.897,00 TL maddi, 14.691,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, zamanaşımı definde bulunmuştur.
Mahkemece uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak, davacının 06.07.2006 tarihinde davalı tarafın tecavüzünden haberdar olduğu, 818 sayılı BK hükümleri gereği 1 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 13.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları