1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 3. Hukuk Dairesi
  4. MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TÜMDEN REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TÜMDEN REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Manevi tazminat davasının tamamının reddi durumunda avukatlık ücretinin, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacağı dikkate alınarak, maktu vekâlet ücretine hükmolunması gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru değilse de, bu durum yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm kısmının 5.bendinde yer alan “5.250 TL” rakamının çıkartılarak yerine “1.500 TL” rakamının eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi
E: 2015/12286 K: 2015/14917 K.T.: 01.10.2015
Taraflar arasındaki manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar vekili, dava dilekçesinde; davalı tarafın müvekkili ile nişanlandığını, evlenme hazırlığı yapılırken ortada hiç bir sorun gözükmezken başka birini kaçırarak onunla evlendiğini, bu nedenle müvekkilinin bütün hayallerinin yıkıldığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürerek; 45.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın 1 yıllık zamanaşımı süresi sonrasında açıldığını savunarak, zamanaşımı yönünden reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; dosya kapsamına göre; zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacılar vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacılar vekilinin, vekalet ücretine yönelik temyiz itirazına gelince; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10/3.maddesine göre, manevi tazminat davasının tamamının reddi durumunda avukatlık ücretinin, tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunacağı dikkate alınarak, maktu vekâlet ücretine hükmolunması gerekirken, nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması doğru değilse de, bu durum yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm kısmının 5.bendinde yer alan “5.250 TL” rakamının çıkartılarak yerine “1.500 TL” rakamının eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları