1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLECEĞİ

MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Takibin dayanağı olan ilam, katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamlar konu olarak Türk Medeni Kanunu’nun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de mal rejiminden kaynaklanan katkı payı alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür. O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2015/20638 K: 2015/22777 K.T.: 17.12.2015
“İçtihat Metni”
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Samsun 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/03/2014
NUMARASI :
DAVACI : A.. Y.. vs.
DAVALI : M.. K..
DAVA TÜRÜ : Şikayet
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; müvekkili aleyhine, Samsun 1. Aile Mahkemesi’nin 2010/… Esas-2012/… Karar sayılı ilamına istinaden ilamlı icra takibi başlatıldığını, ilamın henüz karar düzeltme aşamasında olduğundan kesinleşmediğini, bu nedenle yapılan takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; takip dayanağı ilamın HMK’nun 367. maddeye göre kesinleşmeden icrasının mümkün olmadığı ilam kesinleşmediğinden şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
Talep, İİK’nun 41.maddesi yollamasıyla İİK’nun 16. maddesine dayalı şikayete ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.
Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m.),
Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4.maddesi),
Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),
Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ( İİK 72. madde),
Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar ( MÖHUK. 41/2),
Sayıştay Kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. madde),
İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1, )
-//-
Somut olayda takibin dayanağı olan ilam, katkı payı alacağına ilişkin olup, bu nevi ilamlar konu olarak Türk Medeni Kanunu’nun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de mal rejiminden kaynaklanan katkı payı alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür. O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK b. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 17.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları