1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİ – MEMUR SAYILMA – DAVA ŞARTI – SORUŞTURMA İZNİ

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİ – MEMUR SAYILMA – DAVA ŞARTI – SORUŞTURMA İZNİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Belediye Kanununun uygulanacağının hüküm altına alınması ve 657 Sayılı Kanunun geçici 15. maddesindeki ” Bu kanunda geçen “Devlet Memuru” deyimi, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar” hükmü karşısında; Sulama Birliği Başkanı olan sanık ve birlik idari personeli sanıkların memur sayılmaları sebebiyle memur sanıklar açısından 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca dava şartı olarak “soruşturma izni” alınması ve sanıkların hukuki durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2011/6163 K: 2013/9162 K.T.: 03.06.2013
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Gerekçeli kararda 2006 olarak gösterilen suç tarihinin belgenin ibraz edildiği 06.02.2006 olarak mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüş, katılma kararının verildiği 16.07.2008 tarihli duruşmada hazır olan sanıkların verilen katılma kararına hazır bulundukları celseyle daha sonraki celselerde bir itiraz ileri sürmedikleri anlaşılmakla tebliğnamedeki bu hususta bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.
Müşteki N.A. tarafından sanık S.’nin başkanı olduğu K… S… Sahil Dökmetepe Sulama Birliği aleyhine, 2003 yılında yapılan kanal temizliği işinden doğan alacağının tahsili amacıyla Turhal İcra Müdürlüğünün 2005/2478 Esas sayılı dosyasında icra takibi başlatması üzerine, sanık S. tarafından icra takibine itiraz edildiği, müştekice Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/408 Esas sayılı dosyasında itirazın iptali davası açıldığı, bunun üzerine sanık S.’in azmettirmesi sonucu sulama birliğinde sayman, tahsildar ve şoför olarak çalışan sanıklar R.Y., T.S. ve E.İ. ile DSİ 72. Şube Müdürlüğünde işçi statüsünde teknisyen olarak görevli sanık M.O.’nun bu davada delil olmak üzere birlik sulama sahası içerisindeki kanalların temizliğinin müşteki N.A. tarafından kısmen yerine getirilmediği ve yapılan iş karşılığı 10.626.000.000.TL hakediş çıkartıldığına dair 24.4.2003 tarihli suça konu tutanağı itirazın iptali davası açıldıktan sonra sahte düzenledikleri, sanık S.’nin ise bu tutanağı Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/408 esas sayılı dosyasına delil olarak ibraz ettiğinin iddia olunması, suç tarihinde yürürlükte bulunan 26.5.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. maddesiyle anılan Yasada hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanununun uygulanacağının hüküm altına alınması ve 657 sayılı Kanunun geçici 15. maddesindeki ” Bu kanunda geçen “Devlet Memuru” deyimi, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar” hükmü karşısında; K… S… Sahil Dökmetepe Sulama Birliği başkanı olan sanık S.H.’yle birlik idari personeli sanıklar R.Y. ve T.S.’nin memur sayılmaları sebebiyle memur sanıklar açısından 4483 sayılı kanun hükümleri uyarınca dava şartı olarak “soruşturma izni” alınması ve sanıkların hukuki durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısıyla katılan N.A.’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları