1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Ceza Dairesi
  4. MAĞDURUN HESABINA ERİŞİMİNİ ENGELLEYEN SANIĞIN EYLEMİNİN; TCK’NIN 244/2 MADDESİNDEKİ SUÇU  OLUŞTURACAĞI

MAĞDURUN HESABINA ERİŞİMİNİ ENGELLEYEN SANIĞIN EYLEMİNİN; TCK’NIN 244/2 MADDESİNDEKİ SUÇU  OLUŞTURACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Olaydan sonra Facebook hesabına giriş yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etmesi karşısında, mağdurun hesabına erişimini engelleyen sanığın eyleminin TCK 244/2 maddesindeki suçu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,kanuna aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
8. Ceza Dairesi
E: 2015/9842 K: 2015/25682 K.T.: 11.12.2015
“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 8 – 2014/212592
MAHKEMESİ : Sakarya (Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 06/05/2014
NUMARASI : 2014/220 (E) ve 2014/529 (K)
SUÇ : Bilişim suçu
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:
I- Oluşa, dosya kapsamına ve mağdurun aşamalardaki beyanında; olaydan sonra Facebook hesabına giriş yapmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etmesi karşısında, mağdurun hesabına erişimini engelleyen sanığın eyleminin TCK.nun 244/2 maddesindeki suçu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
II- Kabul ve uygulamaya göre de;
a- 5237 sayılı TCK.nun 243/1. madde ve fıkrası uyarınca suçun temel cezasının 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası olduğu gözetilmeden, sanık hakkında “1 yıl 6 ay” hapis cezası verilerek fazla ceza tayini,
b- Sanığın adli sicil kaydında yer alan mahkumiyet kararlarından en ağırının tekerrüre esas alınması gerekirken, daha az cezayı içeren ilamın tekerrüre esas alınması,
c- Sanık hakkında TCK.nun 58/6. maddesinin 2. cümlesi gereğince cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmemesi,
d- Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gereğince TCK.nun 53. maddesinde yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
e- Adli sicil kaydında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar bulunan ve denetim süresi içinde yeniden kasıtlı suç işleyen sanık hakkında mahkemesine ihbarda bulunulmasının gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 11.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları